Σύμη, 05-06-2020
Αριθμ Πρωτ.: 1721

( (22460360-410)
FAX (22460) 71344 -71386                                                                  Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  στις 05 του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και από 12:00 έως 13:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 και την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του και τις προτάσεις σας.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας μέχρι την Παρασκευή , 05/06/2020 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

 

  1. Έγκριση Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019. ( Άρθρο 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 και την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020.
  1. Ορισμός του Δημάρχου Σύμης για συμμετοχή του στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του υπό Σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιστικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα και κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι κατόπιν επικοινωνίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όλοι οι Δήμοι αυτής συνεδριάζουν σήμερα  προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του υπό Σύσταση Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιστικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ