ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 01-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2718
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη  μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου  από το Δήμο Σύμης στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού «Αιγιαλός» το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία εκθεσιακού κέντρου.

 

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΥΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν. 3852/2010

δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν

ε) την υπ’ αριθμ. 56/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου (ΑΔΑ: ΩΧ1ΥΩΗΠ-Ω7Θ)

στ) την υπ’  αριθμ. 173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου (ΑΔΑ: 6ΠΠΒΩΗΠ-9ΟΞ)

ζ) την υπ’ αριθμ. 88/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (ΑΔΑ: ΨΟ1ΚΩΗΠ-2Δ2)

η)  την υπ’αριθμ. πρωτ. 2681/28-08-2020 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9Ρ2ΣΩΗΠ-ΖΕΔ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί για λειτουργία εκθεσιακού κέντρου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

1) Περιγραφή του μισθίου

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο (κτίσμα), καθαρής επιφάνειας τουλάχιστον 150 τ.μ., το οποίο θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού του «Αιγιαλού» (λιμάνι-Σύμη) και θα διαθέτει προαύλειο χώρο και  άνετη πρόσβαση (πρόσοψη) σε δημοτικό ή δημόσιο δρόμο, ώστε να είναι ευχερής η είσοδος και έξοδος του κοινού, καθώς και ατόμων ΑμΕΑ.

 

                                  2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

 

                                        3) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

 

                                         4) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

                                       5) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα έτη. Αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήγει την αντίστοιχη μετά δώδεκα (12) έτη ημερομηνία.

 

                                   6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, στο λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον τελικό μειοδότη – ιδιοκτήτη ακινήτου και σε τράπεζα της επιλογής του.

 

                                     7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Όλα τα τέλη, οι φόροι (εκτός ΕΝΦΙΑ), ενδεχόμενα πρόστιμα ή κυρώσεις, αμοιβές προσωπικού, δαπάνη ανακατασκευών, επισκευών, συντηρήσεων εξοπλισμού, προμηθειών κ.λ.π. και κάθε δαπάνη, ακόμη κι αν δεν προβλέπεται στην παρούσα, θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον μισθωτή Δήμο.

 

                                     8) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

 

                                     9) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

Ο μισθωτής Δήμος δικαιούται να επιχειρεί τροποποιήσεις ή μεταβολές στο μίσθιο, χωρίς την έγγραφη συμφωνία του εκμισθωτή. Οποιεσδήποτε μεταβολές πραγματοποιηθούν θα πρέπει να γίνουν πάντοτε σύμφωνα με τους κείμενους από την Πολεοδομία και Αρχαιολογική Υπηρεσία περιορισμούς. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε διάταξης νόμου κατά την ενέργεια τροποποιήσεων στο μίσθιο, την ευθύνη φέρει ακέραια ο μισθωτής για τυχόν καταλογισθείσες αποζημιώσεις και για την καταβολή οποιουδήποτε προστίμου από την αιτία αυτή.

 

                                   10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Τυχόν αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης πρέπει να είναι ρητή και έγγραφη. Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος της μίσθωσης με κοινή και μόνο συμφωνία, για όλο το χρόνο της παράτασης ισχύουν οι όροι του παρόντος.

 

                                    11) Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

Ο μισθωτής Δήμος Σύμης θα έχει το δικαίωμα μερικής ή ολικής παραχώρησης της χρήσης του μισθίου, καθώς και της μεταβίβασης της μισθωτικής σχέσης, ή  υπεκμίσθωσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή/τελικού μειοδότη, και εφόσον το επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

 

                                    12) Μη ρυθμιζόμενα θέματα

Για ό,τι δεν συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων», καθώς και οι διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010.

 

                                   13) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου. Επιπλέον περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.

 

                               14) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

                              15) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου από Δευτέρα έως  Παρασκευή. Διεύθυνση: Σύμη Δωδεκανήσου  Τηλέφωνο: 22463-60422,   Φαξ: 22460-71344

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                       

 

     ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ