Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, οδικού φωτισμού» (CPV: 34993000-4) για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού το Δήμου Σύμης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.618,00 € με το Φ.Π.Α. ή 31.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση : Σύμη Δωδεκάνησα                                                                          Σύμη, 29-7-2020

Ταχ. Κωδ. 85600

Πληροφορίες : Μπαλασκάς Ελ.                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :2315

Τηλ.: 2246360413

FAX: 2241071386

URL: www.symi.gr

Email: akisymi@yahoo.gr

 

                                                                  Διακήρυξη

συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, οδικού φωτισμού» (CPV: 34993000-4) για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού το Δήμου Σύμης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  39.618,00 € με το Φ.Π.Α. ή 31.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Του νέου Ν. 3463/2006 (Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209)
 2. Του Ν. 2286/95
 3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
 2. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9 εδ.β του άρθρου 209.
 4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8 6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26- 03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28- 06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 145/Α/15-8- 2016) από 1/1/2017.
 8. Την διαθέσιμη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020, και συγκεκριμένα στον κωδικό 20-7135.003 ποσού 40.000,00€ ο οποίος έχει ψηφισθεί και έχει νομίμως αναληφθεί.
 9. Την αριθ. 15/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης.
 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 2270/24-7-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου.
 12. Το Πρωτογενές Αίτηµα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 20REQ007012423,
 13. Την υπ’αρίθ. 89/23-7-2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α 63ΥΙΩΗΠ-22Ψ, µε την οποία εγκρίθηκαν:
 14. α) η διενέρηεια της προμήθειας με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, β) οι τεχνικές προδιαγραφές και γ) καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης για την προμήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΗΣ»

  Οι εγκρίσεις του πρωτογενούς αιτήματος που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ 20REQ007097450 (ΑΑΥ 2299/28-7-2020).

  1. Την µε αριθµό 2299/2020 Α.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων του ∆ήµου.
  2. Την ανάγκη του Δήμου ΣΥΜΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ για την εύρυθμη λειτουργία του .

   

                                                                                                                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

   

  Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 39.618,00 € ΕΥΡΩ, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού Του Δήμου με τους εξής όρους :

  Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών µε ποινή αποκλεισμού για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν  συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της µε βάση τους Πίνακες της μελέτης.

   

  Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

   

  Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
  Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός
  Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Έως  της 10-8-2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο  του Δήμου Σύμης

  Προσφορές οι οποίες είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

  Τόπος διενέργειας: Ταχ. Διεύθυνση: Σύμη Δωδεκάνησα, Τ.Κ. 85600, Σύμη
  Ημερομηνία διενέργειας: 10-8-2020, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 10:00 π.μ
  Περιγραφή έργου: Ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης»
  ΚΑ: 20-7135.003
  Κωδικός CPV: 34993000-4
  Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 31.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
  39.618,00 € με ΦΠΑ
  Διάρκεια σύμβασης: Εκάτον είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης

   

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης.

   

  Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

  Μέρος Β΄: Αντικείμενο – περιγραφή έργου

  Παράρτημα Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς

  Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

  Παράρτημα ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης

Παράρτημα IV: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δυμοτικού φωτισμού» για το οδικό δίκτυο του Δήμου Σύμης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.618,00 € με το Φ.Π.Α. ή 31.950,00 € πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μας.  

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα είναι υπεύθυνος να προμηθεύσει τα απαραίτητα υλικά.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με το υπό ανάθεση προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό αναθέση υλικών.

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ: 20-7135.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Σύμης, για το έτος 2020.

 

Άρθρο 2. Ορισμοί

Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Σύμης

Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού: Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα το γραφείο προμηθειών.

Αρμόδιοι υπηρεσίας διενέργειας: Αρμόδια είναι ο υπάλληλος του γραφείου προμηθειών κ. Μπαλασκάς Ελευθέριος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνα επικοινωνίας  2246360413, φαξ: 2241071386, e-mail: [email protected]), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 πμ με 15:00 μμ.

Διακήρυξη: Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί όροι, το Μέρος Β΄: Αντικείμενο – περιγραφή προμήθειας  και τα Παραρτήματα: Ι: Πίνακας οικονομικής προσφοράς, ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ΙΙΙ: Σχέδιο σύμβασης, IV: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Προμήθεια: Η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού» για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης.

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο είναι η τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού αυτού διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/27-1-2020 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Σύμης. Το συλλογικό αυτό όργανο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Προσφέρων: Ως προσφέρων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή.

Εκπρόσωπος: Εκπρόσωπος του προσφέροντα θεωρείται ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα – που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ως εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

Ανάδοχος: Ως ανάδοχος ορίζεται ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή η οποία καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Τόσο η σύμβαση όσο και η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς και τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν, τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη γ) την οικονομική προσφορά του αναδόχου και δ) την τεχνική προσφορά του αναδόχου.

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

 

Άρθρο 3. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Σύμης

Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Περιοχή Αιγιαλός – Δημαρχείο

Τηλέφωνο: 2246360413 (Τμήμα Προμηθειών), Φαξ:2246071386, e-mail: [email protected] Πληροφορίες: κ. Μπακασκάς Ελευθέριος

Άρθρο 4. Ισχύουσα νομοθεσία

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του.

 

Άρθρο 5. Ενστάσεις

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), Ειδικότερα:

 1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
 1. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

Άρθρο 6. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη διακήρυξη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης και συγκεκριμένα στην διαδρομή: www.symi.gr  – Φορέας: Δήμος Σύμης, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr.

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: www.symi.gr  φορέας: Φορέας: Δήμος Σύμης, καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Άρθρο 7. Τρόπος σύνταξης προσφορών

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή. Η κάθε σελίδα θα πρέπει να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή.
 2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 • Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
 • Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
 • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα
 1. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
  • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», όπως περιγράφονται στο άρθρο 9.
 • Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι προσφορές για τα είδη του διαγωνισμού θα γίνονται σύμφωνα με τους α/α των ειδών του πίνακα που βρίσκεται στο μέρος Β’ της παρούσας διακήρυξης.
 • Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

 

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 1. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
 2. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
 3. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την απόκλιση των υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης.
 4. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
 5. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης και συγκεκριμένα στην διαδρομή www.symi.gr  Φορέας: Δήμος Σύμης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

 1. Ο συμμετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή εφόσον την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 8. Δικαίωμα συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Όμως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό.

 

Άρθρο 9. Περιεχόμενα υποφακέλων

9.1  Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:

 

1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  – Όπως δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, υπογεγραμμένο  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), το οποίο είναι μία ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75) και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν  από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016

  Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.
2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

•       Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

•       Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.

•       Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

•       Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  Η ισχύς της προσφοράς τους είναι τέσσερις (4) μήνες.

•       Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

 

Α.  Φυσικά Πρόσωπα  Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.  Όλα τα παραπάνω Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά υπογεγραμμένα. 
2. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

 

Β.  Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Διευκρινίζεται ότι το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως περιγράφεται ανωτέρω,  υπογράφεται (επί ποινή αποκλεισμού), μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13  του Ν. 4497/2017 όπως και οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται και αφορούν τον παρόντα διαγωνισμό.     
2. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

 

Γ. Συνεταιρισμοί 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Όλα τα παραπάνω Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά υπογεγραμμένα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13  του Ν. 4497/2017.
2 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

 

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται α π ό  τ ο ν  κ ά θ ε  π ρ ο μ η θ ε υ τ ή  π ο υ  σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι  σ τ η ν  έ ν ω σ η . 
2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω και που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ιδίου νόμου.
 • Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
 • Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λάβει το δικό του ΤΕΥΔ  μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ και η εκπλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής όπως συμπληρώνεται στο (α)- Γενική ένδειξη του Μέρους IV, για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
 • Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.

 

Επισημαίνεται ότι :

Πληροφορίες που αφορούν τη σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης

(ΤΕΥΔ) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω  των ορίων που διενεργούνται μέσω του

ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr

 

9.2 Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνονται:

 

 • Πλήρης τεχνική περιγραφή και Υλικό τεκμηρίωσης που οφείλει να καταθέσει ο συμμετέχων, όπως προσπέκτους, έγγραφα κατασκευαστικών εταιριών, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κ.λπ., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης, με παραπομπή στους α/α των προσφερόμενων ειδών. Οι προσφορές για τα είδη του διαγωνισμού θα γίνονται σύμφωνα με τους α/α των ειδών του πίνακα που βρίσκεται στο μέρος Β’ της παρούσας διακήρυξης.

 

 • Τα κάτωθι είναι απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού:
 • Έγγραφη βεβαίωση – δήλωση ότι: Ο εξοπλισμός, τα συστήματα και τα ανταλλακτικά που θα εγκατασταθούν είναι διαθέσιμα στο ελεύθερο εμπόριο και δεν αποτελούν αποκλειστικότητα κάποιας εταιρίας, φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια, αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης με πιθανές βλάβες και τον ενδεδειγμένο τρόπο αποκατάστασής τους στην Ελληνική γλώσσα και τα οποία θα κατατεθούν στην επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής για την τελική παράδοση της προμήθειας, κωδικούς παραγγελίας ανταλλακτικών και όποια άλλη πληροφορία απαιτείται για την ελεύθερη πρόσβαση, έλεγχο και συντήρηση από όποιον μελλοντικό τεχνικό συντήρησής τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας εντός 120 ημερολογιακών ημερών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για περίοδο εγγύησης των φωτιστικών οδικού δωτισμού 5 ετών.

Τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

 

 9.3 Στον φάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνονται:

 

 1. Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών με συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Σας καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεση Πτοσφορών. Γίνινται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όλους τους όρους, τις πεοϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

Άρθρο 10. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

 

Άρθρο 11. Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

 

Άρθρο 12. Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 13. Δικαιολογητικά κατακύρωσης υποψήφιου αναδόχου 

13.1  Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με τη σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία» και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού:

13.1.1.α Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι:

1) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν. 4412/2016, ήτοι :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.

4198/2013 (Α΄ 215)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. Ακόμα σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάπτουν αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

13.1.1.β  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή κήρυξης σε πτώχευση.

13.1.1.γ  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

13.1.1.δ  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του  και από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων και τελών) και πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους και από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016).

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

13.1.1.ε Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα).

13.1.1.στ Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (παρ. 12 του άρθρου 80 του

ν.4412/2016).

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο ως άνω λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

 

13.1.2  Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

13.1.2.α  Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 13.1.1.α έως 13.1.1.στ του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. Ειδικότερα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου όπως περιγράφεται στην 13.1.1.α παράγραφο του παρόντος άρθρου ή, ελλείψει αυτού,  ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση αφορά  όλους τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή  τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νόμιμους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) του εδαφίου (1) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.

 

13.1.3. Οι Συνεταιρισμοί:

(α)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 13.1 ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 13.1.1.α  ως άνω του παρόντος άρθρου.

(γ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 13.1.1.β, γ και δ ως άνω του παρόντος άρθρου για ημεδαπούς ή για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 13.1.2.β ως άνω του παρόντος άρθρου για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

 

13.1.4 Αν πρόκειται για ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

 

13.2 Διευκρινίσεις

 

(α) Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου  ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά  της παρούσας ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

Η ένορκη βεβαίωση είναι αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή της ενώ η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Η ένορκη αυτή βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της παραγράφου 13.1 του παρόντος άρθρου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

(β)  Εάν δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.2 του ν. 4412/2016. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.»

γ) Εφόσον από την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στη λειτουργία του νομικού προσώπου, μόνο τότε ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα επικαιροποιημένα, με την μορφή που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής τους (π.χ. την τελευταία ισχύουσα τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, το ισχύον Δ.Σ και τις νέες βεβαιώσεις της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου).

 

 

Άρθρο 14. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού

 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα συνεδριάσει, προκειμένου να διενεργήσει τον παρόντα συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. Αρχικά θα αποσφραγίσει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα σφραγίσει και θα μονογράψει τα δικαιολογητικά και θα τα ελέγξει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους.

Στη συνέχεια θα αποσφραγίσει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά ήταν πλήρεις, θα μονογράψει και σφραγίσει όλα τα έγγραφα που θα υπάρχουν σ’ αυτούς. Θα αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές και για όσες είναι σύμφωνες με τις τιθέμενες από την παρούσα διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων των οικονομικών προσφορών. Θα μονογράψει και θα σφραγίσει τα έγγραφα που θα υπάρχουν στους φακέλους των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην αξιολόγησή τους.

Θα συντάξει το σχετικό πρακτικό με τις παρατηρήσεις της και την πρότασή της για την κατακύρωση της προμήθειας στον υποψήφιο ανάδοχο που είχε καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, η τεχνική του προσφορά ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική οικονομική του προσφορά ήταν η χαμηλότερη. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή και η ενημέρωση των συμμετεχόντων επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση τυχόν ένστασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών (10), κατά μέγιστο, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα ζητούμενα από την παρούσα διακήρυξη και το ν. 4412/2016 δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κληθεί να αποσφραγίσει κι αυτόν το φάκελο και αφού μονογράψει και σφραγίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, θα τα ελέγξει ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους. Θα καταγράψει τις παρατηρήσεις της σε πρακτικό, το οποίο θα υπογράψει και θα παραδώσει στο γραφείο προμηθειών προκειμένου να υποβληθεί στο Οικονομική Επιτροπή, του δήμου για έγκριση.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση τυχόν ένστασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί από το Δήμο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους (δικαιολογητικά) αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού & αξιολόγησης των προσφορών.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.

Επισημαίνεται πως οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

 

Προσοχή: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή και οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορούνται το περιεχόμενο των άλλων προσφορών μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η εξέταση των προσφορών των υπόλοιπων συμμετεχόντων γίνεται από τον ενδιαφερόμενο χωρίς την απομάκρυνσή του από το χώρο της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

 

Άρθρο 15. Κατακύρωση του διαγωνισμού

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρα 103 και 221 του Ν. 4412/2016).

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με το  άρθρο 117 παρ.3. του. ν.4412/2016.

 

Άρθρο 16. Δικαίωμα ματαίωσης / επανάληψης του διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει προς την Ο.Ε του δήμου, που αποφασίζει σχετικά, να ματαιωθεί η διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 106 του ν. 4412/16. Ειδικότερα η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

 

α)  εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή

β) στην περίπτωση όπου κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 105,του ν.4412/2016.

Επομένως η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

 

Άρθρο 17. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή συμμετέχοντα. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση.

Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμοστεί με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοια υπηρεσία.

 

Άρθρο 18. Εγγυήσεις

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται στον παρόντα συνοπτικό διαγωνισμό.

Ο ανάδοχος, όμως, είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μεγαλύτερης αξίας των 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Το ύψος της θα ισούται με το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα ΙΙ, επιστρέφεται μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην τράπεζα.

Στην περίπτωση που ανάδοχος αναδεικνύεται ένωση αναδόχων ή κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 19. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου

 • Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διεύθυνσης αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί τους όρους της σύμβασης.
 • Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις του

ν.4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.

 

Άρθρο 20. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση της προμήθειας και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

 

Άρθρο 21. Εκχωρήσεις – μεταβιβάσεις

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η σύμβαση που θα προκύψει δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 22. Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την ανάθεση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

 

Άρθρο 23. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπό ανάθεσης προμήθειας που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη διακήρυξη. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε δύνανται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από τη σύμβαση.

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, τόσο τις συμβατικές ποσότητες όσο και τη συμβατική δαπάνη. Η ευθύνη παρακολούθησης της σύμβασης βαρύνει και τα δυο (2) μέρη.

 

Άρθρο 24. Ανωτέρα βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσής τους οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του.

Ο ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιεί και επικαλείται προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών  ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 25. Κυρώσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης της υπό ανάθεσης προμήθειας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 26. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή, η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια.

Άρθρο 27.  Παράδοση – παραλαβή

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206-207 του ν. 4412/2016.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υλικών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής  αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

ΜΕΡΟΣ  Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα παρέχει τα απαραίτητα υλικά, για την «Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων» για τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή. Τα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού θα τοποθετηθούν, σε σημεία του οδικού δικτύου που θα ορισθούν από την αναθέτουσα αρχή, από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης.

 

Γενικοί όροι. :

Όλα τα υλικά θα είναι Καινούργια, Αμεταχείριστα, Άριστης Ποιότητας, Χωρίς Βλάβες ή Ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. Η κατασκευή και η λειτουργία τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς των Εθνικών και Ευρωπαικών Οργανισμών τυποποίησης DIN, VDE, IEWC, CEE, ΕΛΟΤ κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαικά Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα Διεθνή Πρότυπα IEC και ISΟ

 

 • Τα Φωτιστικά LED Βραχίωνα θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του Κατασκευαστή για Πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
 • Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημανσμένα με ετικέτες όπου θα αναγράφεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους, και όσα καθορίζονται από τα σχετικά Πρότυπα κα την Νομοθεσία.
 • Όλα τα προιόντα φωτισμού (λαμπτήρες, φωτιστικά κ.λπ) θα είναι σύμφωνα με τις οδήγίες της Ε.Ε για την ενεργειακή απόδοση.

 

Ιστός 6m ευθύγραμμος σταθερής κυκλικής διατομής

Ο Ιστός  Ηλεκτροφωτισμού μήκους 6.000 mm θα είναι ευθύγραμμος σταθερής κυκλικής διατομής Φ114 mm, κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ραφής πάχους 3 mm και θα είναι συμβατικός για οδοφωτισμού μαζί με την πλάκα έδρασης.

Ο κορμός του ιστού εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 350Χ350Χ12 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη πάνω σε αυτόν.

Η πλάκα έδρασης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100 mm για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 26 mm σε απόσταση 220 mm και σε τετραγωνική διάταξη για την στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης μήκους 650 mm (παξιμάδια) με σπείρωμα Μ20.

Οι τέσσερις ήλοι είναι συνδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σε αυτού γωνίες 25/25/2 mm σε σχήμα χιαστί στη βάση των και τετραγώνου λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα.

Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800 mm από την βάση του οπή διαστάσεων 80Χ210 mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρινά, εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείται λαμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης.

Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία (απόξεση, τρόχισμα και καθαρισμό) γαλβανίζεται εν θερμώ και βάφεται ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:

BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 (ιστός γαλβανισμένος).

Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης στο εκτεθείμενο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100 mm που βυθίζεται στο σκύροδεμα της βάσης είναι επίσης προστατευμένο από γαλλβάνισμα.

Ο ιστός στην κορυφή του μπορεί να δεχτεί βραχίονα μονό, διπλό, πολλαπλό, ευθύγραμμο ή καμπύλο, οποιασδήποτε διατάξης ή φωτιστικό κορυφής.

Ο ιστός είναι απόλυτα σύμφωνος με όσα αναφέρει η ΕΝ 40, είναι κατασκευασμένος από εταιρεία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και διαθέτει εμπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές.

 

Βραχίονας ιστού ηλεκτροφωτισμού.

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοί ευθύγραμμοι κυκλικής διατομής Φ60 mm, πάχους 3mm μήκους 0,50m και θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμένοι σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:

BS729, DIN50976, ASTM A-123, ISO 1461 (βραχίονας γαλβανισμένος).

Οι βραχίονες θα είναι κατάλληλοι για την τοποθέτηση φωτιστικών LED επί βραχίονα.

Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02.08.86 ΦΕΚ 573Β/09.09.86

Φωτιστικό σώμα τύπου LED

Το φωτιστικό σωμά θα είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Θα φέρει διαφανή γυαλινο φακό για ορθή διάχυση στο οδόστρωμα 135Χ75 μοίρες, θα έχει αεροδυναμικό σχεδιασμό με μικρή αντίσταση στον αέρα και θα στηρίζεται με ανοξείδωτες βίδες επί του ιστού. Ο λαμπτήρας θα έχει θερμοκρασία λειτουργίας -15 έως +50 βαθμούς Κελσίου.

Το φωτιστικό σώμα LED θα πληρή τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:

Μέγιστη ισχύς: 60W

Ελάχιστη Απόδοση: 7.100 Lm

Λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25 έως και +50 βαθμούς Κελσίου, και σε υγρασία έως περίπου 65 βαθμούς

Ώρες λειτουργίας περίπου 50.000 h.

Φωτιστικό led 60W και τάση λειτουργίας 99 – 220V 50/60 Hz

Θερμοκρασία/χρωματισμός φωτιστικού: 4.000 έως 4.500 Κ

Πιστοποιητικά EMC 2004/108/EC, LVD 2014/35/EU, RoSH 2011/65/RU ή αντίστοιχα

Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

Η τιμή μονάδας θα είναι κοστολογημένη παραδομένη στην Σύμη

 

Σύμη, 23/6/2020                                                                                       Θεωρήθηκε, Σύμη 23-6-2020

Ο Συντάξας                                                                                                Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

                                                                                                                             

Μπαλασκάς Ελευθέριος                                                                                 ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός                                        ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την: «Προμήθεια – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού του Δήμου Σύμης»

Οι εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων θα γένει με το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(24%) ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(24%)
1. Προμήθεια ιστού ύψους 6,00 μ. Ευθύγρμμου σταθερής κυκλικής διατομής με πλάκα έδρασης, αγκύριο στήριξης και βραχίωνα. τμχ 90,00    
3. Φωτιστικά βραχίωνα τύπου LED 60 Watt κίτρινου φωτισμού τμχ 90,00    
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ(24%)  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο κατώτερο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς καμιά τροποποίηση. β) Η παρούσα προσφορά ισχύει για δέκα (10) ημέρες από την υποβολή στον Δήμο, γ) Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμείνει αμετάβλητο έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, δ) Λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της προς υλοποίηση προμήθειας τις οποίες αποδεχόμαστε χωρίς επιφύλαξη και ε) Η καθαρή αξία περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις (ΠΛΗΝ του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο), δαπάνες μεταφοράς κλπ ως την λειτουργική απόδοση στον χρήστη.

Σύμη, ……/…./2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

 

Ονομασία Τράπεζας:

Κατάστημα (Δ/νση οδός- αριθμός ΤΚ – FAX)

Ημερομηνία έκδοσης:

 

Προς το ………………………………………………….., περιοχή ………………………………..

 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Υπ’ Αριθμόν………….……για ποσό………….…….. ευρώ

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό………………. που αφορά στο διαγωνισμό της —————- με αντικείμενο την «Αντικατάσταση των λαμπτήρων ή φωτιστικών» (CPV: 34993000-4) σύμφωνα με τη με αριθμό Α70/2019 διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

 

Παράρτημα IΙΙ: Σχέδιο σύμβασης

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

                                                             

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Σύμβαση αριθμός …../2020

 

 

μεταξύ                  του ………………………………………………………………………………………………………………………………                   και                 της

«…………………………………………………………………………….» με δ.τ. «…………………………………………….» σχετικά με την «…………………………………………………………..» (CPV: ………………………………………..) του …………………………, συμβατικού τιμήματος € ………………….,…… πλέον Φ.Π.Α. ήτοι  € ………………..,……… συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

Στη ……………………….. σήμερα την ……../……./2020 στα γραφεία του ………………………………………………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

 

 αφενός 

ο/η κ/κα ……………………………………………………………………., ……………………………….. του …………………………………………………………………., ο/η οποίος/α εκπροσωπεί με την ιδιότητά του/της αυτή νόμιμα το εδρεύον στη …………………….. (περιοχή ……………….., Τ.Κ. ……………….., τηλ. ………………………) ……………………………………………………………… που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή»

 

και αφετέρου 

η εταιρεία με την επωνυμία «…………………………………………………………….» και δ.τ. «………………………………………..» που εδρεύει …………………….. ………………………………., Τ.Κ. ……………….., τηλ. ………………………….., φαξ ………………………………., e-mail: ……………………………………, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ……………………………………., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………………………… του …………………. και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος»,

 

λαμβάνοντας υπόψη : 

 • τη με αριθμό ……………………… διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «……………………………………….» του ……………………………………………
 • τη με αριθμό πρωτοκόλλου ……………………………/………………………………. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης
 • το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. ……………………………………………………………Τακτικής Συνεδρίασης (ΑΔΑ: …………………………………..) απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης
 • τη με αριθ. δέσμευσης ………………………./…………………………….. (ΑΔΑ: ………………………………..) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ………………………. στους ΚΑΕ ……………………………………
 • συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  Άρθρο 1. Ορισμοί

  Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

  Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

  Έργο: Η «………………………………………» του …………………………………, όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η επόμενη ημέρα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

  Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

  Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

  Προσφορά: η με αρ. πρωτ. ………………….. προσφορά του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

  Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών.

  Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου.

  Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου.

  Εκπρόσωπος Αναθέτουσας Αρχής: ………………………………………………………………………

   

  Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης

  Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου για την «…………………………………………………………………………………» (CPV: …………………………………………).

  Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου ή σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό ………………………………… διακήρυξης και της με αριθμό …………………………. απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής.  Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει (περιγραφή του υπό ανάθεση έργου):

   

  Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης

  Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης: η επομένη ημέρα από την υπογραφής της.

  Η συνολική διάρκεια της σύμβασης: 120 ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης .

  Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

  Παράταση του συμβατικού χρόνου μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

  Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η προμήθεια, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206-207 του ν. 4412/2016.

  Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υλικών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

   

  Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις

  Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της προμήθειας  ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής.

  Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016.

 

Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι την εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. …………………………. διακήρυξης και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων.

 

Άρθρο 5. Αμοιβή – τρόπος πληρωμής

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………………………………. ευρώ και …………………………….. λεπτών (…………….,……..€), πλέον ΦΠΑ …% ήτοι συνολικά στο ποσό των …………………………………………………..ευρώ και ……………………………… λεπτών (…………………….,…..€).

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.

Η δαπάνη για το υπό ανάθεση έργο του αντικειμένου της παρούσας με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό …………………………………………………………………………………………..

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α΄/1994, όπως εκάστοτε ισχύει).

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το……………………………………..

Στην αμοιβή του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.

 

Άρθρο 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή τη με αριθμό ………………………………….εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………………………………………, ποσού …………………………………………………….. ευρώ και ………………………………………… λεπτών (…………………,………..€) (5% της συμφωνημένης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), η οποία θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της με αριθμό Α70/2019 διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

 

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις αναδόχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της.

Ο ανάδοχος  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του.

Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα.

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, τόσο τις συμβατικές ποσότητες όσο και τη συμβατική δαπάνη. Η ευθύνη παρακολούθησης της σύμβασης βαρύνει και τα δυο (2) μέρη.

 

Άρθρο 8. Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

 

Άρθρο 9. Ανωτέρα βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

 

Άρθρο 10. Τροποποίηση σύμβασης 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 11. Λύση της σύμβασης

Σε περίπτωση λύσης της αναδόχου εταιρείας ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση από διαγωνιστική διαδικασία ενταγμένη σε ΠΠΥΦΥ τόσο από το Νοσοκομείο όσο και από Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

 

Άρθρο 12. Εκτέλεση της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των συμβατικών ειδών ή/ και  παρέλθει το χρονικό διάστημα της ισχύος της, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

 

Άρθρο 13. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, δύο (2) για το Νοσοκομείο και ένα (1) για τον Προμηθευτή, και υπογράφηκε από αυτά, όπως ακολουθεί:

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη

 

 

Παράρτημα IV: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: [Δήμος Σύμης]

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6290_2]

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [85600]

– Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μπαλασκάς Ελευθέριος]

– Τηλέφωνο: [2246360413]

– Ηλ. ταχυδρομείο: [[email protected]]

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.symi.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού» για το φωτισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Σύμης CPV: [34993000-4]

– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6290_2]

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [2313]

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι[i] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[ii];  
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[iii] ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……………]

 

 

[………………]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[i]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[ii]; [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. [   ]

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): [……]

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[i]

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; []Ναι []Όχι

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; []Ναι []Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[i]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[ii]·
 2. δωροδοκία[iii],[iv]·
 3. απάτη[v]·
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[vi]·
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[vii]·
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[viii].
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[ix] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][x]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xi]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν [……]

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:  
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[i], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; [] Ναι [] Όχι
 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

– Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[ii]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [iii]

[……][……][……]

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου [] Ναι [] Όχι
 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[iv]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[…………………..]

-[…………………..]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

[…………………..]

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……….……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

[…………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων[v], λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[…………]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[vi];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[……………….…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[vii] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[………………..]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι


Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: Απάντηση:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[i]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής [i]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής[ii]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: [……………………………..…]
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες[iii] που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y[iv] -και η αντίστοιχη αξία)

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…………….]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[v], ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[vi], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[vii]:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…………..]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες
       
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες[viii], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[…………………………..]

 

 

 

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: [……]
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: [….……]
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων[ix] όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

 

 

α)[………………………………..……]

 

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: [……]
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[……..], [………]

[……..], [………]

[……..], [………]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: [……]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[x] το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: [….……]
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…………………………………………]

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[i], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[ii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στις ενότητες του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς ανάθεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού του Δήμου Σύμης, αρ. πρωτ: 2315/29-7-2020

 

…………………………………….

(Τόπος και ημερομηνία)

 

Ο Προσφέρων

 

 

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[1]     Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[1]     Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[1]     Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

[1]     Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[1]     Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[1]     Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[1]     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[1]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[1]     Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[1]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[1]     Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) “Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[1]     Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[1]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[1]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)”Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.”.

[1]     Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[1]     Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[1]     Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[1]     Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[1]     Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[1]     Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[1]     Άρθρο 73 παρ. 5.

[1]     Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[1]     Πρβλ άρθρο 48.

[1]     Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[1]     Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

[1]     Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[1]     Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[1]     Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[1]     Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[1]     Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

[1]     Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[1]     Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[1]     Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[1]     Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

[1]     Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[1]     Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[1]     Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You might also like

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 24-05-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 1982 FAX (22460) 71344 -71386 Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την 29η του μήνα Μαΐου του

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Τηλέφωνο: 22463-60410 Φαξ: (22460) 71344 -71386 Σύμη, 01-09-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 3850  Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης Eνταύθα Παρακαλείστε όπως την 06η του μήνα Σεπτεμβρίου του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

4. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1