ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 31-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2707
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

    Σας ενημερώνουμε ότι προέκυψε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για το οποίο σας καλούμε να αποφασίσετε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

  1. Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. Έγκριση της αποδοχής δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο Δήμο Σύμης.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου όλες οι διαδικασίες της αποδοχής δωρεάς να ολοκληρωθούν άμεσα καθώς αφορά ζήτημα μείζονος κοινωνικής σημασίας στην σκοπεί στην οικονομική στήριξη συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν πληγεί από τις συνέπειες του νέου κορωνοϊού COVID-19.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας