ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σύμη, 3-11-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 3612

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                             Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                             Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση  στις  3 του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) διά περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

Για τα  θέματα σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας σήμερα  Τρίτη , 3/11/2020 και μέχρι  ώρα 14:00

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

 

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 , την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

 

  1. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού έτους 2020, στον Δήμο Σύμης.

 

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα και προκύπτει δεδομένου ότι η καταληκτική προθεσμία ανάρτησης του πίνακα επιβεβαίωσης θέσεων και πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού έτους 2020 στον Δήμο Σύμης, στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, ορίζεται η 06/11/2020. ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθμ πρωτ. 71274/27-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ .

          Ο πρόεδρος

 

της Οικονομικής Επιτροπής

 

      Ελευθέριος Παπακαλοδούκας