ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          (Ορθή Επανάληψη-Προσθήκη θέματος αρ.6)

   ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                                 Σύμη, 10.12.2020

Αριθμ Πρωτ. 4125

(    (22460360410)

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε τακτική συνεδρίαση  στις 15  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα  στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020, αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  την Τρίτη 15  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα από 08:00 έως 11:00,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email του Δήμου [email protected]

  1. Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης».
  2. Έγκριση Επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διοικητικών Ενεργειών.
  3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «Επέκταση 2ου δημοτικού σχολείου Σύμης Πετρίδειο με την επισκευή και επανάχρηση δημοτικού κτιρίου».
  4. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «Επανάχρηση ανενεργού εμβληματικού δημοτικού κτιρίου Σύμης».
  5. Μείωση μισθωμάτων και για τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2020 για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19).
  6. Ι)Κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών του Δ.Π.Π.Κ.Σ. και ΙΙ)Μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων στον τραπεζικό λογαριασμό του   Δήμου Σύμης»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ