ΑΔΑ: ΨΑ9ΨΩΗΠ-ΛΑ0

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΣΥΜΗ. 29/7/2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 2317

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                    

 

                                                                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σύμης Παπακαλοδούκας Ελευθέριος προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σύμης, εκτιμώμενης αξίας 39.618,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σύμης Δωδεκάνησα, Οδός: Σύμη Δωδεκάνησα Ταχ.Κωδ.: 85600, Τηλ.:2246360413, Telefax:2246071386, E-mail: [email protected], Ιστοσελίδα: www.symi.gr

2) Κωδικός CPV:34993000-4

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.symi.gr.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

6) Υποβολή προσφορών: Καταλλητική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι η: 10-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (2) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

8) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.:20-7135.003 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020.

10) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των φωτιστικών σωμάτων τους 4 μήνες, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης του είδους της προμήθειας.

11) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ.

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

13) Ειδικοί όροι: Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή.

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.symi.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δήμαρχος Σύμης

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ