ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
(22460360422) Σύμη, 13.12.2019

Αριθμ Πρωτ. 3437

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύμης

Σας προσκαλούμε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 163 παρ. 4 του Ν.3463/2006, σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 που θα γίνει την 17η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 του Δήμου Σύμης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σεβαστή Λούπη