ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΣΥΜΗ,  07-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 2101

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ. 2246360421

FAX: 22460-71344        

                                                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την υπηρεσία συντήρησης του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α  στο Δημαρχείο του Δήμου Σύμης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 2091/6-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΙ7ΩΗΠ-Λ20) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-198.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 13-7-2020 στις 09:00 π.μ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού των 2.500 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (σύμφωνα με την παράγραφο 11 που προστέθηκε στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το τμήμα προμηθειών του Δήμου Σύμης στο τηλέφωνο 2246360421.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 13-7-2020 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

 

 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:5

  1. H από 25-6-2020 Τεχνική Έκθεση.
  2. Οι από 25-6-2020 Τεχνικές Προδιαγραφές.
  3. Ο από 25-6-2020 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
  4. Έντυπο /Δελτίο Συντήρησης
  5. Έντυπο Προσφοράς.