ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΣΥΜΗ,  10-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 1631

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ. 22460 – 72444        

                                                                                                            ΠΡΟΣ:

                                                                                 ΑΓ. & ΙΩΑΝ. Αντωνιάδη Ο.Ε.

                                                                                  (Σύμη, τηλ. 22460-71226)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την περισυλλογή των απορριμμάτων για την κάλυψη των υπηρεσιών καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Σύμης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 1619/7-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 171.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τρίτη 18-6-2019 στις 09:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το τμήμα προμηθειών του Δήμου Σύμης στο τηλέφωνο 22460-72444.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 18-6-2019 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

 Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε ταχυδρομικώς – courier (Ταχ. Δ/νση: Δήμος Σύμης – Σύμη 85600 – Τμήμα Προμηθειών – υπόψη κας Μόσχου Χρυσοβαλάντου), είτε με FAX στον αριθμό 2246071344 μέχρι και τις 18-6-2019 στις  9:00 το πρωί.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

Συνημμένα:

  1. H από 4-6-2019 Τεχνική Έκθεση.
  2. Οι από 4-6-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές.
  3. Ο από 4-6-2019 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
  4. Έντυπο Προσφοράς.