ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                            

                                                                                    Σύμη,  31-12-2018

(22460360422)                                                                     Αριθμ Πρωτ.4464

FAX (22460) 71344 -71386

Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσας συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
2. Ακύρωση της υπ’ αριθμ 271/2018 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Σύμης με θέμα: «Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018» .
3. Αποδοχή ποσού 80.000,00Ε της ΣΑΕ 330 για «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών των μονάδων αφαλάτωσης Σύμης συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας 2.400μ³
4. Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018 .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι αφορά χρηματοδότηση οικονομικού έτους 2018 που πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στην οικονομική διαχείριση έτους 2018 από το Δήμο .

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ουρανία Μιχελλή