ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 13-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 2501

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                Mέλη Οικονομικής   Επιτροπής                                                                                                                                                                       Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Παρακαλείστε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής . (εγκ 90/21.8.2019)
 2. Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου στην ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 .
 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών διαγωνισμού και κατακύρωση  ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  προμήθεια –τοποθέτηση  εξοπλισμού  για αναβάθμιση παιδικών  χαρών στην εταιρεία « ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ» .
 4. Διαγραφή ποσού χρέωσης σε βεβαιωτικό κατάλογο –(Μόσχου Μαριάνθης για Χάσκα Ζηνοβία).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουνίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
 8. Έγκριση πληρωμής του 5ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευές δημοτικών οδών σε διάφορες συνοικίες στην περιοχή Χωριό» με ΑΜ 25/2017, ποσού 10,493,98€.
 9. Έγκριση πληρωμής του 2ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους  της άνω και κάτω πόλης της νήσου Σύμης» ποσού 41.364,43€.
 10. Έγκριση πληρωμής του 1ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Αντιπλημμυρική  προστασία οικισμών Σύμης», με ΑΜ 30/2017  ποσού 27.512,60€.
 11. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων 2ου τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
 12. Διορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου Σύμης ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου κατά τη συζήτηση της έφεσης του Δήμου Σύμης, κατά της Άννας Σωτηράκη                                                                                                                                                                                   Ο  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας