ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                          Σύμη, 4-02-2019
(22460360422)                                                                                                              Αριθμ Πρωτ. 336

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την  8η  του  μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019.
  1. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων της νήσου Σύμης, ως πολυσύχναστων (ΠΔ 23/2000 ΦΕΚ 18Α)
  1. Ορισμός εκπροσώπου (με αναπληρωτή αυτού) του Δήμου Σύμης στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης και απομάκρυνσης των ναυαγίων και των επικίνδυνων  και  επιβλαβών πλοίων.
  1. Oρισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων μετά την εφαρμογή του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α).
  1. Ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της κοινωφελούς επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.Σ.) και Δημοτικού Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Σύμης (Δ.Π.Π.Κ.Σ).
  1. Διευκρινήσεις επί του περιεχομένου της 206/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Σύμης»
  1. Διευκρινήσεις επί του περιεχομένου της 267/2018 απόφασης του ΔΣ με θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές υποδομές του Δήμου Σύμης, στη νήσο Σύμη» με Α.Μ. 17/2018.
  1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ