ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 22-02-2019
(22460360422) Αριθμ Πρωτ. 554

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Επιχορήγηση ΔΕΥΑΣ)
  2. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Απόδοση σε ΔΕΥΑΣ)
  3. Αίτηση Μαρίας Αναγνώστου Μελεξενή  για διαγραφή προσαυξήσεων   τελών ύδρευσης
  4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σύμης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Σύμης οικονομικού  έτους 2018.
  5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σύμης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή B/βάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Σύμης οικονομικού  έτους 2018.
  6. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ανάκλησης στο VI τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) από την κοινοποίηση της Πράξης 09/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  7. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων 4ου τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  8. Εκποίηση δύο ακίνητων.
  9. Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ