ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,22-05-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 1545
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε στις 26η του μηνός Μαΐου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00 έως 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, για τα ακόλουθα θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια: «Προμήθεια πλακών με προέλευση από τοπικούς-φυσικούς λίθους (προσωρινός ανάδοχος).
2. Ανάθεση στον δικηγόρο του δήμου, Ελευθέριο Γ. Πάσσο κατάθεσης έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 129/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (διαδικασία εργατικών διαφορών) και παράστασης κατά την συζήτησή της.
3. Ανάθεση στον δικηγόρο του δήμου, Ελευθέριο Γ. Πάσσο, κατάθεσης έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 156/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και παράστασης κατά την συζήτησή της.
4. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στον αύλειο χώρο του Ιωαννίδειου σχολείου (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ -ΣΑΕ 055) προϋπολογισμού 70.000,00€.
5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Μετατροπή υπάρχοντος ανοιχτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης σε γήπεδα αντισφαίρισης (Χρηματοδότηση από Υπ Πολισμού, & Αθλητισμού/Γ.Γ.Α. Αθλητισμού βάσει προγραμματικής σύμβασης) προϋπολογισμού 74.400,00€.

Για τα θέματα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Τρίτη, 26/05/2020 και ώρα 12:00
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας