ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη,15 -04-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1068

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 19η του μήνα  Απριλίου του έτους 2019 ημέρα   Παρασκευή και ώρα 10:00 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

  1. Προέγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2018.
  2. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων 1ου τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του  Δήμου Σύμης.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .
  4. Έγκριση πληρωμής του 3ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Επισκευή οδού Σταυρός» Χωριό – Σταυρός», οικισμός Σύμη με Α.Μ. 01/2018, ποσού 91.079,07€
  5. Έγκριση 1ου  πρακτικού διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13-11-2017 στις οδικές  υποδομές του δήμου Σύμης στη νήσο Σύμης» Δήμου Σύμης  προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%.
  6. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019. Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019.

                                                                                                   Ο  Πρόεδρος

                                                                                           

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας