ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σύμη, 12-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 684

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                                      Προς:

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                                  Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 13η του μήνα  Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

  1. Ανάθεση στο δικηγόρο του Δήμου Ελευθέριο Γ . Πάσσο να παρασταθεί ενώπιον του ελεγκτικού συνεδρίου στη δικάσιμο της 15.03.2019 .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η δικάσιμος έχει οριστεί στις 15.3.3019 .

 

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ