ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σύμη,11 -07-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1915

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                   Προς:

 Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                            Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

                                                                                       

Παρακαλείστε όπως την 15η του μήνα  Ιουλίου  του έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

 

  1. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού (του άρθρου 221 παρ 1 του Ν 4412/2016) για να προβεί στην ηλεκτρονική  αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια «Προμήθεια  και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών δήμου Σύμης»
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαΐου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.

                                                                                                         Ο  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας