ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ορθή Επανάληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη,12 -03-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 828
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60410 Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386 Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 16η του μήνα Mαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν

1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Περί απόδοσης ποσού 25.000,00€ για ετήσια επιχορήγηση στο ΔΠΠΚΣ )
2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ποσού 300,00€ για δαπάνη μετακίνησης του αντιδημάρχου Νικήτα Γρύλλη .
3. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 του Δήμου Σύμης.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα, προμήθειας αδρανών και οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή έργων του δήμου.
6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 .
7. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020
8. Απόφαση οικονομικής επιτροπής για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή Πέδι (πρώην δημοτικό σχολείο)

Ο πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας