Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης

logo-dhmou-simis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύμη, 10-01-2017
Αριθμ. Πρωτ. : 69
Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

 • (22463-60410)

Φαξ:  (22460) 71344 -71386

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
Παρακαλείστε όπως την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε  έκτακτη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ  πρωτ. 2/99070/2016 έγγραφο της  ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  πρέπει να εκδοθούν και να  καταχωρηθούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι αποφάσεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορά στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.

 1. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών – ορκωτών λογιστών για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 , βάσει της υπ΄ αριθμ. 4722/3-11-2016 σύμβασης, ποσού900,00€
 2. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Δαπάνη παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας του Δήμου, βάσει της υπ΄ αριθμ. 1053/21-3- 2016 σύμβασης, ποσού039,12€
 3. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αμοιβές λογιστών για τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Δήμου με την διπλογραφική μέθοδο για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 βάσει της υπ΄ αριθμ. 3865/1-9-2016 σύμβασης, ποσού840,00€
 4. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συντήρηση – επισκευή Η/Υ, δικτύου Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού βάσει της υπ΄ αριθμ. 1571/18-4-2016 σύμβασης, ποσού313,60€
 5. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής. Ετήσια υποστήριξη προγραμμάτων Δήμου βάσει της υπ΄ αριθμ. 3448/1-8-2016 σύμβασης, ποσού780,32€
 6. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων βάσει της υπ΄ αριθμ. 3302/21-7-2016 σύμβασης, ποσού361,12€
 7. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων βάσει της υπ΄ αριθμ. 3105/12-7-2016 σύμβασης, ποσού 782,66€
 8. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων βάσει της υπ΄ αριθμ. 3620/16-8-2016 σύμβασης, ποσού 866,37€
 9. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού βάσει της υπ΄ αριθμ. 4900/15-11-2016 σύμβασης, ποσού 666,49€
 10. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4534/18-10-2016 σύμβασης, ποσού 585,00€
 11. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4534/18-10-2016 σύμβασης ποσού611,20€
 12. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4534/18-10-2016 σύμβασης, ποσού748,20€
 13. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017για Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4579/21-10-2016 σύμβασης, ποσού 783,31€
 14. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4579/21-10-2016 σύμβασης, ποσού652,64€
 15. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4579/21-10-2016 σύμβασης, ποσού588,69€
 16. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4533/18-10-2016 σύμβασης, ποσού 974,61€
 17. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4533/18-10-2016 σύμβασης, ποσού 3653,91€
 18. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων βάσει της υπ΄ αριθμ. 4533/18-10-2016 σύμβασης, ποσού778,63€
 19. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Προμήθεια ειδικού χώματος 3Α για την επίστρωση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης βάσει της υπ΄ αριθμ. 888/9-3-2016 σύμβασης, ποσού581,60€
 20. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Εκπόνηση μελέτης ΄΄Επικαιροποίηση τοπογραφικών μελετών για χάραξη γραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Νημποριός΄΄  βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 183/15-01-2015 σύμβασης,   ποσού720,00€
 21. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Εκπόνηση μελέτης ΄΄Επικαιροποίηση τοπογραφικών μελετών για χάραξη γραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Πέδι΄΄  βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 181/15-01-2015 σύμβασης, ποσού720,00€
 22. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Εκπόνηση μελέτης ΄΄Οριοθέτηση ρεμάτων που διέρχονται από τον οικισμό της Σύμης΄΄ βασει της υπ΄ αριθμ. 3468/2-8-2016 σύμβασης, ποσού944,58€
 23. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Εκπόνηση μελέτης του έργου ΄΄Χάραξη & κατασκευή δρόμου από Παναγιά Καθολική έως Άγιο Γεώργιο Δρακούντας΄΄ βάσει της από 6/6/2005 σύμβασης, καθώς & των υπ΄ αριθμ. 4383/20-8-2009 και 5439/22-12-2016 συμβάσεων που αφορούν υποκατάσταση μελετητών της αρχικής,    ποσού455,52€
 24. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Εκπόνηση μελέτης του έργου ΄΄Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού από Μιχαήλη έως Παναγιά Καθολική΄΄ βάσει της από 6/6/2005 σύμβασης, καθώς & των υπ΄ αριθμ. 4384/20-8-2009 και 5441/22-12-2016 συμβάσεων που αφορούν υποκατάσταση μελετητών της αρχικής, ποσού662,9€
 25. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Εκπόνηση μελέτης του έργου ΄΄Οδός από Περιφερειακή Οδό προς Πανορμίτη έως Πειραιώτισσα και Βιγλί΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. 1033/7-4-2010 σύμβασης, καθώς και της υπ΄ αριθμ. 1905/6-5-2015 σύμβασης που αφορά υποκατάσταση μελετητή της αρχικής, ποσού741,60€
 26. Ψήφιση πίστωσης για Εκπόνηση μελέτης του έργου ΄΄Οδοποιία από Χαράνι προς Δρακούντα – Ελικοδρόμιο΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3583/21-7-2015 σύμβασης, ποσού940,97 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 27. Ψήφιση πίστωσης για Εκπόνηση μελέτης του έργου ΄΄Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σύμης΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2993/16-6-2015 σύμβασης, ποσού178,56€  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 28. Ψήφιση πίστωσης για Εκπόνηση μελέτης του έργου  ΄΄Οδοποιία προς Μονύδριο Αγίου Αιμιλιανού΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. 3692/19-8-2016 σύμβασης, ποσού255,91€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 29. Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης ΄΄Δασική μελέτη οδοποιίας από δρόμο Νημποριού προς Παναγία Καθολική΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. 4961/22-11-2016 σύμβασης, ποσού589,15€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 30. Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης ΄΄Δασική μελέτη οδοποιίας από επαρχιακή οδό προς Πανορμίτη έως Πειραιώτισσα και βιγλί΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. 4991/22-11-2016 σύμβασης, ποσού456,86€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 31. Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης ΄΄Δασική μελέτη οδοποιίας από χαράνι προς δρακούντα – Ελικοδρόμιο΄΄ βάσει της υπ΄ αριθμ. 4963/22-11-2016 σύμβασης, ποσού449,06€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 32. Ψήφιση πίστωσης για Τοπογραφική αποτύπωση Ελικοδρομίου και γύρω περιοχής  βάσει της υπ΄ αριθμ. πρωτ.3334/2-7-2015 Σύμβασης, ποσού689,15€  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
 33. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ(άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και ΝΔ 5441/66), ποσού250,00€
 34. Ψήφιση πίστωσης για Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων, ποσού000,0€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017    .
 35. Ψήφιση πίστωσης για Προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Τραπεζών και διατραπεζικών πληρωμών (ΔΙΑΣ), ποσού000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 36. Ψήφιση πίστωσης για Ταχυδρομικά τέλη, ποσού500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 37. Ψήφιση πίστωσης για Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού, ποσού000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 38. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Κινητή Τηλεφωνία, ποσού200,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 39. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Πληρωμή δαπανών από φόρους τόκων, ποσού000,00€
 40. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Τόκους δανείων εσωτερικού, ποσού000,00€
 41. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Χρεολύσια δανείων εσωτερικού, ποσού000,00€
 42. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Απόδοση χρημάτων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Σύμης έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτής  εγγυήσεων από δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού000,00€

Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας, ποσού 100.000,00€

Ο αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΣΙΝΟΣ

You might also like

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμη, 23-11-2017 Αριθμ. Πρωτ. : 4844 Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή Φαξ:  (22460) 71344 -71386 Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σύμης Ενταύθα Παρακαλείστε όπως την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 13-09-2019 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 2501 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

νεα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 26-11-2018 Αριθμ. Πρωτ.: 4076 FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σύμης ΕνταύθαΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα Παρακαλείστε όπως την  30η   του  μηνός