ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την αποστολή εγγράφων και δεμάτων με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Αναλυτικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αποστολή αντικειμένων βάρους έως 2 κιλών από και προς τη νήσο Ρόδο (παράδοση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες). 320,00 4,00 1.280,00
2 Αποστολή αντικειμένων βάρους έως 2 κιλών από και προς την Νησιωτική Ελλάδα και Χερσαίους προορισμούς (παράδοση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες). 120,00 7,50 900,00
Σύνολο προ ΦΠΑ: 2.180,00
ΦΠΑ (24%): 523,2
Τελικό Σύνολο: 2.703,20

Για αποστολές άνω των δύο (2) κιλών οι τιμές αυξάνονται ανά κιλό που θα προταθεί από την ανάδοχη εταιρεία και θα εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1090/15-3-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΚΛΩΗΠ-Χ3Ο) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 125/9-3-2018.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες, μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 10:00 το πρωί.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της υπηρεσίας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η υπάλληλος Μόσχου Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας 22460-72444).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 23-3-2018 στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» στο πρόγραμμα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας www.symi.gr».

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς – courier (Ταχ. Δ/νση: Δήμος Σύμης – Σύμη 85600 – Τμήμα Προμηθειών – υπόψιν κας Μόσχου Χρυσοβαλάντους), είτε με FAX στον αριθμό 2246071344 μέχρι και τις 23-3-2018 στις 9:20 το πρωί.

                                                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                                                  Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

Συνημμένα:

  1. Ο από 8-3-2018 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
  2. Η από 8-3-2018 Τεχνική Έκθεση.

 

 

                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

                                             ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)

                                                                                Κ.Α. 00-6224.001

Ο Δήμος Σύμης στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης της καθημερινής λειτουργίας του και επικοινωνίας με διάφορους παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια (πολίτες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και Δημόσιες Υπηρεσίες), επιθυμεί την παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων – εγγράφων και δεμάτων με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier).

Ζητούμενο από την σχετική ανάθεση είναι η παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή εγγράφων και δεμάτων προς όλη την Ελλάδα με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τον μικρότερο χρόνο παράδοσης.

Οι αποστολές θα γίνονται περιοδικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών και Τμημάτων του Δήμου.

Το κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 2.703,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 1.940,60 ευρώ στον Κ.Α. 00-6224.001 με τίτλο «Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορών – courier του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2018. Για το υπόλοιπο ποσό 762,60 ευρώ του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER)

Ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για αποστολή εγγράφων, δεμάτων και λοιπής αλληλογραφίας με παράδοση από μία έως και τρείς εργάσιμες ημέρες σε Χερσαίους – Νησιωτικούς προορισμούς και προς τη νήσο Σύμη. Ο ανάδοχος κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα προσέρχεται στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να παραλάβει το προς αποστολή ταχυδρομικό αντικείμενο επί απόδειξη.

                                                                                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

                                                                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                                             ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)

                                                                             Κ.Α. 00-6224.001

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αποστολή αντικειμένων βάρους έως 2 κιλών από και προς τη νήσο Ρόδο (παράδοση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες). 320,00 4,00 1.280,00
2 Αποστολή αντικειμένων βάρους έως 2 κιλών από και προς την Νησιωτική Ελλάδα και Χερσαίους προορισμούς (παράδοση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες). 120,00 7,50 900,00
Σύνολο προ ΦΠΑ: 2.180,00
ΦΠΑ (24%): 523,2
Τελικό Σύνολο: 2.703,20

Για αποστολές άνω των δύο (2) κιλών οι τιμές αυξάνονται ανά κιλό που θα προταθεί από την ανάδοχη εταιρεία και θα εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Οι εντολές παράδοσης και αποστολής εγγράφων και δεμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, ύστερα από ειδοποίηση από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας.

Οι περιγραφόμενες παραπάνω ποσότητες, έχουν υπολογισθεί βάσει της συνολικής διακίνησης επιστολών των υπηρεσιών του Δήμου για ένα έτος, ανά βάρος, περιοχή. Περιγράφουν τον εκτιμώμενο ετήσιο όγκο και δεν είναι δεσμευτικές, ενώ δύναται να διακυμανθούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ο Δήμος Σύμης διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εργασίας αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της προσφοράς του αναδόχου.

                                                                         H ΣΥΝΤΑΞΑΣA