ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Σύμη, 08-02-2017
Αριθμ. Πρωτ. 463

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο:  22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Προς: Mέλη Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
και Ανάπτυξης  Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 13η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

  1. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων ενόψει της τουριστικής περιόδου 2017.

 

Ο πρόεδρος της Τουριστικής Προβολής και  Ανάπτυξης

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος