ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 10-05-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1674 

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 16η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 136.179,39€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Δήμου Σύμης.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 192,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη πληρωμής on line σεμιναρίου στις 30-05-2017 με θέμα: «Υπολογισμός νέων κρατήσεων και εισφορών».
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την παροχή υπηρεσίας επίδοσης εξώδικου από δικαστικό επιμελητή.
 4. Έγκριση πληρωμή 3ου λογαριασμού της κατασκευής του έργου: «Πλακοστρώσεις στο Γιαλό» με Α.Μ. 02/2016, ποσού 7.885,17€ (συμπ. Φ.Π.Α.).
 5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ των δημοτικών τουαλετών στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης.
 6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αύξηση ισχύος ρεύματος από Νο2 σε Νο3 στο δημοτικό γήπεδο στην περιοχή «Πέδι» Δήμου Σύμης.
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή δικτύου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων» με Α.Μ. 05/2017 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
 8. Έγκριση ενδιάμεσου σταδίου τοπογραφικής μελέτης και παραλαβής της για την εκπόνηση της μελέτης: «Οδοποιία προς μονύδριο Αγίου Αιμιλιανού».
 9. Εξέταση παραίτησης του μελετητή Χατζάκη Μύρωνα από την εκπόνηση της μελέτης και διάλυση της σχετικής σύμβασης: «Μελέτη οδού από δρόμο Νημπορειού έως το δρόμο Γιαλού – Άγιος Γεώργιος Δρακούντας».
 10. Εξέταση παραίτησης του μελετητή Χατζάκη Μύρωνα από την εκπόνηση της μελέτης και διάλυση της σχετικής σύμβασης: «Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού από Μιχαήλη έως την Παναγιά Καθολική».
 11. Εξέταση παραίτησης του μελετητή Χατζάκη Μύρωνα από την εκπόνηση της μελέτης και διάλυση της σχετικής σύμβασης: «Χάραξη και κατασκευή οδού από την Παναγία Καθολική έως τον Άγιο Γεώργιο Δρακούντας».

                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ