ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 28-08-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  3366

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 1η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων προτζέκτορων.
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 4.998,83€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού του Δήμου Σύμης.
  3. Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης της κατασκευής του έργου: «Δασική οδοποιία σύνδεσης Ι.Μ. Σταυρός του Πολέμου με την επαρχιακή οδό Σύμη – Πανορμίτης».
  4. Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης της κατασκευής του έργου: «Πρόληψη βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο» Δήμου Σύμης (χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε. 055).
  5. Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης της κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο» Δήμου Σύμης (χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε. 055).

                                                                                                           

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                                                              της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ