ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Σύμη, 04-02-2016
Αριθμ. Πρωτ. 395

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο:  22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Προς: Mέλη Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
και Ανάπτυξης  Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Παρακαλείστε όπως την 8η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

  1. Σύγκληση πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Σύμης περί ενημέρωσής αυτής ως προς τη συγκρότηση του Σώματος.
  2. Προβλήματα εξόδου του λιμανιού της Σύμης από λιμένα εισόδου – εξόδου Σένγκεν και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Ο πρόεδρος της Τουριστικής Προβολής και  Ανάπτυξης

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος