ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 03-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4028

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                       Προς:

  Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                         Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση την 07η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020  την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και αριθμ 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) διά περιφοράς, τη  λήψη απόφασης των  θεμάτων που ακολουθούν:

Για τα  θέματα σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας μέχρι τη Δευτέρα  07 του μηνός  Δεκεμβρίου και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

 

  1. Εξειδίκευση ποσού 6.953,92€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών για την επισκευή των έκτακτων μηχανικών ζημιών του φορτηγού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3450 της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σύμης καθώς και για την κατασκευή και τοποθέτηση νέας καρότσας στο ίδιο όχημα.
  2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύμης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – επισκευή του δρομολογίου Ρουκουνιώτης – Λυκότενα νήσου Σύμης», ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

                                                                                                                                                                    της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας