ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σύμη, 10-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 4129

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                       Προς:

  Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                         Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε τακτική συνεδρίαση την 14η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133 /2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου  43 παρ.  1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020  την υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 και αριθμ 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ4ΜΤΛ6-ΥΔ4)) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) διά περιφοράς, τη  λήψη απόφασης των  θεμάτων που ακολουθούν:

Για τα  θέματα σας αποστέλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική εισήγηση για την  ενημέρωσή σας, οπότε να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή τους ή μη.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας μέχρι τη Δευτέρα  14 του μηνός  Δεκεμβρίου και ώρα από 08:00π.μ. έως 11:00π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 85.656,32€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 για την απόδοση β’ δόσης στη Δ.Ε.ΥΑ. Σύμης για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του εργοστάσιου αφαλάτωσης.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 περί απόδοσης ποσού 186,20€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Α’ βάθμιας  και Β’ βάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σύμης, που αφορά την δ΄ δόση  έτους 2020.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.868,73€ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 για τη δαπάνη προμήθειας διαφόρων κερασμάτων και αναλωσίμων για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
  4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους Προσχέδιο πίνακα  περί στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020.
  5. Έγκριση πληρωμής 1ου λογαριασμού του έργου: «Εργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στο Πέδι Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 09/2020, ύψους 30.634,47€.
  6. Έγκριση πληρωμής 4ου λογαριασμού του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας» νήσου Σύμης με Α.Μ. 16/2017, ύψους 55.103,07€.
  7. Μείωση μισθωμάτων στις επιχειρήσεις που πλήττονται από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 (COVID-19) για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο έτους 2020.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ              

  της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας