ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 14-08-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  3156

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 18η του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.570,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για την ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών – σύμβουλος ανάπτυξης και οικονομικής οργάνωσης των ΟΤΑ «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε».
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.418,40€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για την προμήθεια χώματος 3Α για την επίστρωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ του Δήμου Σύμης.
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.883,46€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
  5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 43.370,68€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για την δασική οδοποιία σύνδεσης Ιεράς Μόνης «Σταυρός του Πολέμου» με την επαρχιακή οδό Σύμη – Πανορμίτης.
  6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.911,08€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
  7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για πρόληψη βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο της νήσου Σύμης (χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε. 055).
  8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε υπάρχον οδικό δίκτυο της νήσου Σύμης (χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. – Σ.Α.Ε. 055).
  9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για τη δαπάνη αμοιβής εκτιμητή για την εκποίηση δημοτικού ακινήτου στην περιοχή «Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης» Νομού Αττικής.
  10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 110,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού 2017 για τη δαπάνη δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου περί τροποποίησης απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων.

                                                                                                           

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                                                              της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ