ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 03-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2082
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 08η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης  των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Έγκριση πληρωμής του 4ου λογαριασμού της κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13 Νοεμβρίου 2017 στις οδικές υποδομές του Δήμου Σύμης, στη νήσο Σύμη» με Α.Μ. 17/2018, ποσού 407.187,18€.
  2. Έγκριση πληρωμής του 2ου λογαριασμού της κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας νήσου Σύμης», με Α.Μ. 16/2017, ποσού 59.628,90€.
  3. Έγκριση του 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία σε αύλειο χώρο του Ιωαννίδειου σχολείου» με Α.Μ. 13/2020.
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ κατά τις διατάξεις του άρθρου 32.2γ του Ν. 4412/2016  και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στο Πέδι», Δήμου Σύμης.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Απριλίου και Μαΐου έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
  6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 περί απόδοσης ποσού 9.186,20€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Α’  βάθμιας  και Β’ βάθμιας  εκπαίδευσης Δήμου Σύμης, που αφορά την β΄ δόση  έτους 2020.
  7. Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος με προτιμησιακό δικαίωμα σύμφωνα με την με την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Έγκριση πληρωμής ποσού 109.080,69€ για την προμήθεια φορτηγού οχήματος με κιβωτάμαξα και γερανό, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας