ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 27-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2292
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη απόφασης του μοναδικού θέματος που ακολουθεί:

  1. Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σύμης».

 

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας