ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 23-06-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  2387

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 27η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):
  1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 227,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της δημοτικής υπαλλήλου Μαλλιάκα Αθανασίας για την συμμετοχή σε σεμινάριο εκπαίδευσης υπαλλήλων με τίτλο: «Εκπαίδευση στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος: «Μητρώο Πολιτών».
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.034,25€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.
  5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.550,70€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.
  6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.880,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για αμοιβές και έξοδα ελεγκτών – ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών ετών 2015-2016 του Δήμου Σύμης.
  7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.600,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη συντήρηση – επισκευή Η/Υ, δικτύου Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.
  8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.900,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.
  9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.468,00€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης.
  10. Ανάδειξη δεύτερου προσωρινού μειοδότη μετά από έκπτωση του πρώτου προσωρινού μειοδότη (υπ’αριθμ. 111/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) για την κατασκευή του έργου: «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων».

                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ