ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 14-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2492
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 21η του μήνα Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

1. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων β’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου του Δήμου Σύμης, τμήματος του ΚΑΕΚ 10071-0531003 πλησίον «Γερμανικού Φούρνου» στην περιοχή «Χωριό» Δήμου Σύμης.
3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια:
«Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σύμης».
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη μεταφοράς – μετατόπισης στύλου Χ.Τ., Μ.Τ. και αποξήλωση επιτόνου από το χώρο της κεντρικής πλατείας στην περιοχή «Αιγιαλός», ποσού 1.596,14€
5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης».
6. Μείωση δημοτικών τελών και μισθωμάτων λόγω κορωνοϊού COVID-19.
7. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σύμης έτους 2021.
8. Εξέταση της υπ’αριθμ. πρωτ. 1882/18-06-2020 αίτηση του Κρητικού Πανορμίτη του Ιωάννη.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας