ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 22463-60410
Φαξ: (22460) 71344 -71386

Σύμη, 21-07-2017
Αριθμ. Πρωτ.:  2768

Προς: Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύμης
Eνταύθα

Παρακαλείστε όπως την 25η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.454,94€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το φόρο εισοδήματος από ακίνητη περιουσία. Δαπάνη για την πληρωμή των πρώτων δύο (2) δόσεων προς τη Δ.Ο.Υ.
  3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.982,41€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη δαπάνη προμήθειας υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σύμης.
  4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 43,86€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
  5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.935,77€ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
  6. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Δήμου Σύμης».
  7. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας: «Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση – επισκευή έργων Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 07/2017 στην ανάδοχο εταιρεία «Αντωνιάδης Αγαπητός & Ιωάννης Ο.Ε.».
  8. Κατακύρωση του δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 10071-07.17008 (δημοτικές τουαλέτες) που βρίσκεται στην περιοχή «Αιγιαλός» Δήμου Σύμης.

                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                                                              της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ