ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΣΥΜΗ,  24-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 1203

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΤΗΛ. 22460 – 72444                                                                                                            

 

Προς:  Δ. Φ.  Σαραντόπουλος  Α.Ε.Β.Τ.Ε
Λένορμαν 210 – Αθήνα 10443
Τηλ: 210.5146411-2-3
Fax: 210.5146434

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 770 λίτρων με σκοπό την μηχανική αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 1145/19-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΖΣΩΗΠ-9ΦΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-139.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Πέμπτη 2-5-2019 στις 09:30 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Δ. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία.

Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο υπάλληλος Ζούρδης Παναγιώτης (τηλ. επικοινωνίας 22460-72444).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 2-5-2019 στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας «www.symi.gr».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Συνημμένα:

  1. Η από 2-4-2019 Τεχνική Έκθεση.
  2. Ο από 2-4-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές.
  3. Ο από 2-4-2019 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
  4. Έντυπο Προσφοράς.