Σύμη, 14-05-2020
Αριθμ Πρωτ.1442

( (22460360422)
FAX (22460) 71344 -71386 Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
Ενταύθα
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 15 του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και από 17:00 έως 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020 δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του και τις προτάσεις σας.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας μέχρι την Παρασκευή , 15/05/2020 και ώρα 19:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

1. Έγκριση Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης , σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019. ( Άρθρο 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020 και την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020.
2 Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του εκλιπόντος Δημήτρη Κρεμαστινού .

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα και προκύπτει κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ