Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμη, 14-08-2020 Αριθμ Πρωτ.: 2490 ( (22460360-410) FAX (22460) 71344 -71386                                       

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Προμήθεια

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, οδικού φωτισμού» (CPV: 34993000-4) για τις ανάγκες του οδικού φωτισμού το Δήμου Σύμης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.618,00 € με το Φ.Π.Α. ή 31.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ   Ταχ. Δ/νση : Σύμη Δωδεκάνησα                                                                          Σύμη, 29-7-2020 Ταχ. Κωδ. 85600 Πληροφορίες : Μπαλασκάς Ελ.                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :2315 Τηλ.: 2246360413 FAX: 2241071386

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ      ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                                                               

Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού – Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Σύμης

  ΑΔΑ: ΨΑ9ΨΩΗΠ-ΛΑ0   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΣΥΜΗ. 29/7/2020 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                       

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ