ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                          Σύμη, 24-07-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2278

 

                                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

                                                                ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Για την μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΥΜΗΣ

 

  Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2971/2001 (285 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4607/2019 (65 Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.
 2. To άρθρο 20 «Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας» του ν. 4690/ 30.05.20 (104/A΄).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27-1-2000 (18 Α΄).
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 6. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
 7. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και των Κοινοτήτων.»
 8. Το άρθρο 22 του ΓΚΛ (ΦΕΚ 444/Β΄/26-04-1999) Ταχύπλοα (ταχυκίνητα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής.)
 9. Τα άρθρα 1 παρ.2 εδαφ. (α) και 5 του ν.4276/2014(ΦΕΚ Α 155/30-07-2014)
 10. Την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 (ΦΕΚ 2198/05-06-2020 τεύχος Β’)
 11. Τις υπ’ αριθ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).
 12. Την με αριθμό 61/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Ψ4ΧΧΩΗΠ-Β3Μ) περί καθορισμού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας προς δημοπράτηση βάσει της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος β’) και την υπ’αριθμ. 56468 ΕΞ 2020/05-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/05-06-2020 τεύχος β’)
 13. Την με αριθμό 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9Ρ5ΧΩΗΠ-ΩΙ0).
 14. Το υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/283105/199306/5905/1128/17-06-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
 15. Το υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/ΤΠΝΜΚΠΑ/288112/33132/997/430/23-06-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (σε ορθή επανάληψη)
 16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46986 ΕΞΕ 2020/25-06-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/νήσων Α’.
 17. Την περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος με αρ. πρωτ. 2003/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΜΩΗΠ-ΜΥΛ)
 18. Τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος με αρ. πρωτ. 2003/26-06-2020
 19. Το από 09-07-2020 πρακτικό διενέργειας του Δημόσιου Προφορικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού στο οποίο προέκυψαν άγονα τμήματα αιγιαλού – παραλίας.
 20. Το από 24-07-2020 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ περί έγκρισης του παρόντος σχεδίου διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας και του από 23-07-2020 τοπογραφικού διαγράμματος για την «Ακτή στηνΠεριοχή «Πέδι» (προβλήτα)» για ανάπτυξη θαλασσιών μέσων αναψυχής (ενοικίαση λέμβων αναψυχής)
 21. Την ΚΥΑ 77616 ΕΞ 2020/21-07-2020 (ΦΕΚ 3072/23-07-2020 τεύχος β’) σύμφωνα με την οποία «Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως και 31/07/2020» όπως αυτή τροποποιεί την 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (2198 Β΄) και 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (2697 Β΄),

                                                                                                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσια επαναληπτική προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με δημοπρασία βάσει της υπ’αριθμ. 61/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ4ΧΧΩΗΠ-Β3Μ) και της υπ’αριθμ. 71/2020 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ρ5ΧΩΗΠ-ΩΙ0).

Ο δημόσιος προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 31η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ενώπιον τριμελούς Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους παρακάτω όρους:

1) Στους υπό εκμίσθωση-παραχώρηση χώρους, οι μισθωτές μπορούν να κάνουν χρήση για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής (πλην αετοσανίδας (kite surf)), τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών), λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου – καντίνας) απαγορευομένης ρητά της άσκησης άλλης δραστηριότητας. Οι μισθωτές θα τοποθετούν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες τους, μόνο μέσα στα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που δημοπρατούνται και εγκριθούν με την παρούσα απόφαση και αποτυπώθηκαν σε χάρτες που δημιουργήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύμης οι οποίοι συνοδεύουν την διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Δεν επιτρέπεται η κάθε είδους χρήση πέραν των χώρων αυτού. Η μίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού – παραλίας λήγει σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2)Για όλους τους μισθωτές θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, θα κατισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19 (Β’ 1861)». Οι μισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν ελεύθερες τις καθορισμένες διόδους- προσπελάσεις προς την θάλασσα και να μην τοποθετούν ομπρέλες ή ξαπλώστρες έξω από το τμήμα που μίσθωσαν. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του παραχωρούμενου χώρου, (παρ. γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει).

3)Μεταξύ των σειρών των ομπρελών θα υπάρχουν διάδρομοι πρόσβασης τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή  πλάτους μέχρι ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα υποχρεωτικού πλάτους πέντε (5) μέτρων  κατά το μήκος της ακτής για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγήν ατυχήματος (παρ. στ του άρθρου 8 του ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος β’). Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση 2 διαδρόμων πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια αιγιαλού-παραλίας, ενώ για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας που υπερβαίνει τα 30 μ. επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων διαδρόμων με αναλογία ενός διαδρόμου ανά 20 επί πλέον μέτρα μήκους παραχωρούμενης έκτασης. Για την κυκλοφορία παράλληλα με την ακτή επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου παράλληλα με την ακτή ανά δύο σειρές ομπρελών, που θα συνδέεται εγκάρσια με τους κάθετους προς την ακτή διαδρόμους. Επίσης, υποχρεούνται να έχουν ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών και ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 20μ. σε εμφανές σημείο, τα οποία υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ρητά, επίσης, απαγορεύεται η παρενόχληση λουομένων και του κοινού γενικότερα στους έξω από τις ομπρέλες χώρους, αφού κατά την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται ελεύθερα να τους χρησιμοποιούν δωρεάν (εκτός, δηλαδή, του χώρου κάτω από τις ομπρέλες). Απαγορεύεται, επίσης, η άγρα πελατών.

4)Οι μισθωτές υποχρεούνται να διατηρούν το παραχωρηθέν τμήμα και τους χώρους πρόσβασης προς αυτό, καθώς και τους όπισθεν και έμπροσθεν αυτών χώρους καθαρούς, και να απομακρύνουν καθημερινώς τα απορρίμματα από αυτούς, ο δε Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων για διαπίστωση παραβάσεων ή εξακρίβωση καταγγελιών σχετικά με την τήρηση των όρων της ως άνω ΚΥΑ ώστε να τις παραπέμπει στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’ με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας ανεξάρτητα από τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης και την καταβολή ανταλλάγματος.

5)Οι οποιεσδήποτε κατασκευές – διαμορφώσεις υλοποιηθούν στις παραχωρηθείσες εκτάσεις κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τους περιορισμούς και τις συστάσεις του παραρτήματος 3 της υπ’αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

6)Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΩΔ/ΤΠΚΑΜ/283105/199306/5905/1128/17-06-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι όροι:

Ι) Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4607/2019 και ισχύει.

ΙΙ) Οι εγκαταστάσεις δεν θα παραβιάζουν τα γεωγραφικά όρια των αιτούμενων χώρων, όπως αυτά σημειώνονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και χωροθετούνται από τις κατατεθείσες συντεταγμένες και θα εξασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού.

ΙΙΙ) Θα επιτραπεί αποκλειστικά και μόνον η τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων, και δεν θα κατασκευαστούν μόνιμες εγκαταστάσεις.

V) Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη φύλακα αρχαιοτήτων Σύμης, έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση, καθώς στις περισσότερες από τις αιτούμενες παραλίες έχει εντοπιστεί επιφανειακή αρχαία κεραμική σε γειτονικά ακίνητα και στον αιγιαλό.

VI) Δεν θα πραγματοποιηθεί κανενός είδους εκσκαφική εργασία ή εξυγίανση του εδάφους με μηχανικά μέσα.

VII) Δεν θα γίνει επίστρωση της παραλίας με μη αναστρέψιμο υλικό (τσιμέντο κ.λ.π.).

VIII) Σε περίπτωση που απαιτηθούν σκίαστρα, ξύλινα αποδυτήρια ή ντους στις περιοχές ΝΟΣ, Μέσα Νημπορειός, Μουράγιο, Πέταλο και Πέδι, οι οποίες βρίσκονται εντός του ιστορικού τόπου του οικισμού της Σύμης της Νήσου Σύμης (γ΄ σχετικό), θα πρέπει να ελεγχθούν μορφολογικά από τη συναρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το σημείο (4).

IX) Οι μισθωτές θα είναι υπεύθυνοι για τη γενικότερη καθαριότητα των παραλιών σε συνεργασία με το Δήμο Σύμης.

X) Ο Δήμος Σύμης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν υπερβάσεις από τους μισθωτές του προβλεπόμενου χώρου κάλυψης των εκμισθωμένων θέσεων. Εάν διαπιστωθεί κατάχρηση των παραχωρούμενων αδειών, αυτή θα συνεκτιμηθεί αρνητικά σε νέο αίτημα του Δήμου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατά την επόμενη θερινή περίοδο.

XI) Μετά το πέρας της θερινής περιόδου ο χώρος να επανέλθει στην πρότερη μορφή του.

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/ΤΠΝΜΚΠΑ/288112/33132/997/430/23-06-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου σε ορθή επανάληψη θα πρέπει να  τηρηθούν οι ακόλουθοι όροι:

Ι) Να εξασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού.

ΙΙ) Οι τυχόν απαιτούμενες κατασκευές (πέργκολες, ντους, WC κλπ) στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας εντός του Ιστορικού Τόπου θα πρέπει να εγκριθούν πριν την τοποθέτηση τους, μορφολογικά και αισθητικά από την Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, η δε μορφή τους και τα υλικά δεν πρέπει να προσβάλλουν τον Ιστορικό Τόπο της Σύμης.

ΙΙΙ) Ο εξοπλισμός (ομπρέλες, ομπρελοκαθίσματα κλπ) δεν θα φέρει διαφημιστικά, θα είναι ομοιόμορφος και καλά συντηρημένος.

ΙV) Το υλικό επίστρωσης της παραλίας δεν θα είναι μη αναστρέψιμο ( τσιμέντο κ.λ.π.)

V) Μετά το πέρας της θερινής περιόδου όλες οι κατασκευές και ο εξοπλισμός θα απομακρυνθούν και ο χώρος να επανέλθει στην πρότερη μορφή του.

7)Οι μισθωτές που εισπράττουν το μίσθωμα των ομπρελών πρέπει να φέρουν αναγνωριστική ταυτότητα, να συμπεριφέρονται κόσμια στους επισκέπτες και να φέρουν κόσμια ένδυση.

8)Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες, άτομα και επιχειρήσεις, πρέπει να έχουν ως την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους προς το Δήμο και την Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης ή να έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους. Δεν εκμισθώνεται χώρος επί του αιγιαλού και της παραλίας σε οποιονδήποτε οφειλέτη που οφείλει στο Δήμο Σύμης και την Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης οποιοδήποτε ποσό, πέραν του οικονομικού έτους που του έχει χορηγηθεί.

9)Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων σε όλα τα τμήματα της παραλίας, εφόσον ο εκμισθωτής δεν έχει προμηθευτεί την άδεια εκμετάλλευσης από τον Δήμο Σύμης.

10)α) Ο χώρος προς εκμίσθωση σε κάθε πόστο δεν θα υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα.

β)  Σε περίπτωση που ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού-παραλίας εκμισθωθεί για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών – αυτοκινούμενων ή μη- ο μέγιστος χώρος εκμίσθωσης γι’ αυτή την χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

11)Στη σύμβαση θα αναγράφεται ότι ο μισθωτής αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης, της ως άνω ΚΥΑ, κ.λ.π.  Απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση του παραχωρημένου χώρου (αιγιαλού και παραλίας) από τον μισθωτή προς τρίτους. Οι ακριβείς όροι της παραχώρησης και των υποχρεώσεων του μισθωτή θα καθορίζονται στην σύμβαση μίσθωσης που θα υπογράφεται μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα πλειοδοσίας, άλλως θα ακυρώνεται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός πλειοδοσίας. Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον υπέρ ου προς το ελληνικό δημόσιο.

12)Ο διαγωνισμός θα γίνει με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής, με τους όρους της παρούσης και με τιμή εκκίνησης δημοπρασίας δικαιώματος χρήσης κάθε παραλίας σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 46986 ΕΞΕ 2020/25-06-2020 της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, ως ακολούθως:

 1. Παραλία «Άγιος Νικόλαος», θέση «Άγιος Νικόλαος» Δήμου Σύμης, εμβαδού 295μ2, συντεταγμένες όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα για εκμίσθωση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.950,00€
 2. Παραλία «Νανού» θέση «Νανού» Δήμου Σύμης, εμβαδού 240μ2, συντεταγμένες όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα για εκμίσθωση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.400,00€.
 3. Παραλία «Μαραθούντα», θέση «Μαραθούντα» Δήμου Σύμης, εμβαδού 250μ2, συντεταγμένες όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα για εκμίσθωση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.500,00€.
 4. Παραλία «Αγία Μαρίνα», θέση «Αγία Μαρίνα» Δήμου Σύμης, εμβαδού 174μ2, συντεταγμένες όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα για εκμίσθωση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.740,00€.
 5. Παραλία – ακτή ΝΟΣ Σύμης πόστο βόρειο και παρακείμενο εξ αριστερών της ανωτέρω  παραλίας και εντός του μικρού κόλπου του Δήμου Σύμης, θέση «ΝΟΣ» Δήμου Σύμης, εμβαδού 4μ2, συντεταγμένες όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα για τοποθέτηση – ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής, δραστηριοτήτων – σπορ με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.040,00€.
 6. Ακτή στην Περιοχή «Πέδι» (προβλήτα), εμβαδού 4μ2, συντεταγμένες όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο από 23-07-2020 τοπογραφικό διάγραμμα για ενοικίαση λέμβων αναψυχής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.040,00€.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 40% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ Β’ 1864).

Τα ανωτέρω τμήματα (πόστα) με την χρήση που αναφέρθηκαν, το εμβαδόν τους, την θέση με τις γεωγραφικές συντεταγμένες τους, απεικονίζονται στους χάρτες που συνοδεύουν την διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

13)Η πρόσκληση για συμμετοχή στην δημοπρασία θα δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) ημέρες προ της δημοπρασίας με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής με αποδεικτικό δημοσίευσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην πρόσκληση θα αναφέρονται τα προς εκμίσθωση με δημοπράτηση τμήματα, η τιμή εκκίνησης, το εμβαδό του τμήματος σε τετραγωνικά μέτρα, κλπ. Επισημαίνουμε ότι η συγκέντρωση των δικαιολογητικών θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους και θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την ώρα της δημοπρασίας.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την ενεργούσα την δημοπρασία Επιτροπή προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζων και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

14)Για τη συμμετοχή στην δημοπρασία, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Επιτροπή που την ενεργεί τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης δημοπρασίας δικαιώματος χρήσης κάθε παραλίας, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 β) Δημοτική Ενημερότητα του ενδιαφερόμενου γ) Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα δ) Ενημερότητα από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και  ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει δει το τμήμα για το οποίο συμμετέχει στον διαγωνισμό και δεν έχει καμία αντίρρηση για την κατάστασή του, για το εμβαδό του και για τον αριθμό των ομπρελών που αναλογούν σε αυτό καθώς επίσης βεβαιώνεται η μη κατάληψη του προς μίσθωσης χώρου. Η πρόσκληση για συμμετοχή στην δημοπρασία θα δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) ημέρες προ της δημοπρασίας με ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής με αποδεικτικό δημοσίευσης καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

15)  Για κάθε φορά που παίρνει κάποιος μέρος σε δημοπρασία χρειάζεται μια εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης δημοπρασίας δικαιώματος χρήσης κάθε παραλίας, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Εάν πλειοδοτήσει στην δημοπρασία, η εγγυητική κρατείται και συμψηφίζεται με την καταβολή της τελευταίας δόσης του μισθώματος. Με αυτή την εγγυητική δεν μπορεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία άλλου τμήματος. Εάν δεν πλειοδοτήσει δίδεται πίσω στον δικαιούχο, ο οποίος με την ίδια εγγυητική μπορεί να λάβει μέρος σε δημοπρασία άλλου τμήματος.

16)  Δικαίωμα παραίτησης από δημοπρατούμενο τμήμα παραλίας δεν έχει ο πλειοδοτήσας μισθωτής για κανένα λόγο. Όσοι μετά την συμμετοχή τους στην δημοπρασία και την ανακήρυξή τους ως τελικών πλειοδοτών δεν υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, ή δεν προσέλθουν να υπογράψουν τη σύμβαση εμπροθέσμως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας σε αυτούς, κηρύσσονται έκπτωτοι, ενώ και η καταβληθείσα εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του δήμου και δεν επιστρέφεται σε αυτούς, και ο χώρος δημοπρατείται εκ νέου με ελάχιστο όριο προσφοράς την αρχική τιμή εκκίνησης (άρθρο 6 παρ. 3 ΠΔ 270/81). Επίσης, σε περίπτωση που γίνει αναπλειστηριασμός και τα πόστα παραμείνουν άγονα ή δεν γίνει αναπλειστηριασμός για οποιοδήποτε λόγο, βεβαιώνεται εις βάρος των πρώτων πλειοδοτών άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το ποσοστό 30% υπέρ του Δημοσίου.

17)  Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’),  είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2020 ή 31.12.2021 ή 31.12.2022. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων. Στην παρούσα διακήρυξη κατ’εξαίρεση η παραχώρηση της απλής χρήσης θα αφορά το τρέχον έτος, και οι συμβάσεις που θα υπογραφούν παραχώρησης απλής χρήσης θα λήξουν αποκλειστικά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως σ΄ αυτόν της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής, περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ο πλειοδότης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετά του πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.  Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο σε όποια κατάσταση το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.  Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

18) Όλοι όσοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν χώρο αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει η δημοπρασία.

19) Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δημόσιας ή άλλης αρχής και δεν χορηγηθεί αυτή στο μισθωτή, ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί, έστω και για λόγους που θα αφορούν το μίσθιο, ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο Δήμος Σύμης έναντι του μισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας μίσθωσης ή μείωσης του μισθώματος. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη.  Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση δεν αποκτά εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από την Κτηματική Υπηρεσία Δωδ/νήσων Α’, που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτό τροποποιήσεων, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από το μίσθιο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου και του Δημοσίου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε και την λύση της μισθώσεως για οποιαδήποτε λόγο και αιτία συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του εμβαδού του παραχωρούμενου χώρου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

20) Η μίσθωση γίνεται με μισθωτήριο συμβόλαιο με βάση τα σχετικά στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15-05-2020 τεύχος Β’),  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, για τις μονοετείς συμβάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης, είτε σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες, αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και αποστέλλονται για βεβαίωση στην Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) όπως εν προκειμένω ειδικά μέχρι 31.12.2020,  η καταβολή του συνολικού ανταλλάγματος γίνεται ως εξής: Α) το ποσοστό 30% υπέρ δημοσίου (που θα εισπραχθεί από την Δ.Ο.Υ. μετά από οίκοθεν σημείωμα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ ) εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης, Β) το ποσοστό 70% υπέρ του Δήμου (που καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου) είτε εφάπαξ, είτε σε 3 δόσεις με την  1η δόση άμεσα καταβλητέα πριν την υπογραφή της σύμβασης και τις επόμενες δύο (2) δόσεις καταβλητέες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ.

Για την υπογραφή των συμβάσεων με τους ιδιώτες εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Σύμης να τις υπογράφει εντός των νομίμων προθεσμιών σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους της παρούσης.

21)  Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί στην ημερομηνία που καθορίστηκε στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες σε ένα ή περισσότερα από τα τμήματα τα οποία παραχωρούνται. Επίσης η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:  α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης.  γ) Σε περίπτωση που μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) και (γ) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό.  Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου σύμφωνα με τους όρους της πρώτης διακήρυξης που δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

22)  Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή το μίσθωμα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (30%) και του Δήμου (70%), το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κλπ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα.

Ο Δήμος αποστέλλει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων Α’, αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ , καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου και υπέρ του Δήμου.  Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα των όρων της δημοπράτησης της υπ’αριθμ. 61/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Ψ4ΧΧΩΗΠ-Β3Μ)  και της υπ’αριθμ. 71/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ρ5ΧΩΗΠ-ΩΙ0) καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύμης.

Αρμόδιος υπάλληλος: Χρηστάκη Σεβαστή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22463-60422.

 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ