ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύμη, 11-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 4139
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
του Δήμου Σύμης
( (2246360410)
FAX (22460) 71344 -71386 ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης
κ Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση EΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε να αποφασίσετε σε ΕΙΔΙΚΗ Τακτική συνεδρίαση την 17η του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020, αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και αρ.426 με ΑΠ:77233/13.11.020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.
Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις σας την Πέμπτη 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και από 08:00 έως 11:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email του Δήμου [email protected].
1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Σύμης και του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΗΣ (Δ.Π.Π.Κ.Σ.) οικονομικού έτους 2021.
2. Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών του δήμου Σύμης, οικονομικού έτους 2021.
Με βάση τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19, και το άρθρο 40 του Ν.4735/2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ