ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Σύμη, 19-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 3431

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Χρηστάκη Σεβαστή

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                                            Προς

Φαξ:  22460-71344 -71386                                                                                           Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 20η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. σε έκτακτη κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στην  αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό  κατάστημα Δήμου Σύμης, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και της υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),  για λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. Έγκριση παράτασης με ΑΠ. 3700/24-10-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και  του Δήμου Σύμης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Σύμης από τη θεομηνία της 13-11-2017»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι δεν περαιώθηκε το συμβατικό αντικείμενο της συναφθείσας ΠΣ  η οποία λήγει στις 23.10.2020 .

                                                                                                           Ο πρόεδρος

                                                                                      της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                       Ελευθέριος Παπακαλοδούκας