ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                                        Σύμη, 18.12.2020

Αριθμ Πρωτ. 4257

(    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                         Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

 

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε τακτική συνεδρίαση  στις 22  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα από 16:00 έως 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα  στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020, αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

 

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  την Τρίτη 22  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα από 16:00 έως 20:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email του Δήμου [email protected]

 

  1. Oρισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων μετά την εφαρμογή του Ν 4412/2016 ΦΕΚ 147Α .
  2. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παρ 1. του ΠΔ 270/81Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
  3. Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων ).

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ