` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                             

                                                                                                                              Σύμη, 27-10-2020

                                                                                                                                                     Αριθμ Πρωτ.: 3530

 (    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                                     Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  στις 27 του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και από 13:00 έως 20:00,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020  την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και την εγκύκλιο αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του και τις προτάσεις σας.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  σήμερα  Τρίτη και από 13:00 έως 20:00,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του Δήμου [email protected].

 

  1. Έγκριση Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης , σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.  Άρθρο 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018), την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020), την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, την εγκύκλιο αρ.40 με Α.Π. 20930/31-03-2020, την εγκύκλιο αρ. 163 ΑΠ 33282/29-05-2020 και  την εγκύκλιο αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9)

 

  1. Πρόταση Μεταβολής Σχολικής Μονάδας στο 1ο ΕΠΑΛ Σύμης. –Ίδρυση τομέα-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ με ειδικότητα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ στο 1ο ΕΠΑΛ Σύμης .

Σχετ: Το υπ αριθμ πρωτ. 4703/26-10-2020 έγγραφο της ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

 

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα και κρίνεται ως κατεπείγουσα προκειμένου να υποβληθεί έγκαιρα από το δημοτικό συμβούλιο  η πρόταση -γνωμοδότηση για Μεταβολή Σχολικής Μονάδας του 1ο ΕΠΑΛ Σύμης για Ίδρυση τομέα-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ με ειδικότητα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ στο 1ο ΕΠΑΛ Σύμης στους αρμόδιους φορείς

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ