` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                        

                                                                                                            Σύμη, 02-09-2020

                                                                                                                                Αριθμ Πρωτ.: 2726

 

(    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                                     Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ 5  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει  την 3η  Σεπτεμβρίου , ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγοντα χαρακτήρα της  συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου για να παραστεί στην Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση της ΑΝΕΣ Α.Ε.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να οριστεί εκπρόσωπος του Δήμου για να παραστεί στην Ετήσια Τακτική  Γενική  Συνέλευση της ΑΝΕΣ ΑΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00  στο Πνευματικό Κέντρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ» του δήμου Σύμης .

 

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ