ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Σύμη, 14-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 1678

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 22463-60410                                                            Προς

Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                     Mέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

 

Παρακαλείστε όπως την 18η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α’).

 

  1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την πληρωμή παραβόλου για την μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου Χάλκης στο Δήμο Σύμης.
  2. Κατάσταση πεζοδρομίων 2019.
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη της Χάσκα Μαριάνθης ως προσωρινή ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου Σύμης.

 

                                                                                                          Ο  Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας