ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Σύμη, 27-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 1775

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

(22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης Ενταύθα

                                                                                           ΚΟΙΝ: Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την  1η  του  μηνός  Iουλίου έτους 2019 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:30 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019.
  2. Απόφαση περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού και β) κατακύρωση διαγωνισμού στην εταιρεία MERCENTES BENZ ELLAS A.E.
  3. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.435,82€   για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων  Α’  βάθμιας  και Β’ βάθμιας  εκπαίδευσης Δήμου Σύμης, που αφορά την Β΄ δόση  έτους 2019
  4. Eγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
  5. Τροποποίηση της αριθμ 238/2018 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Σ. )  του Δήμου Σύμης
  6. Ανανέωση παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με σύμβαση χρησιδανείου σε ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου.
  7. Αποδοχή της πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο: «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλη της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσής των Δήμων»
  8. Αποδοχή ποσού 180.000,00Ε από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για πληρωμή δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων αφαλάτωσης Σύμης συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας  2.400μ³

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ