ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

                                                                                      Σύμη, 27.11.2020

Αριθμ Πρωτ. 3929

(    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                          Προς: Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Σας καλούμε να αποφασίσετε  σε Τακτική συνεδρίαση  την πρώτη  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα  Τρίτη και από 08:00 έως 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010),  του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α133/2018) & του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 55/11-3-2020 ), του άρθρου 43 παρ 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ φύλλου 75/30-3-2020) και τα διαλαμβανόμενα  στις εγκύκλιους του ΥΠΕΣ με αρ πρωτ. 18318/13-03-2020, αρ.40 με Α.Π.20930/31-03-2020, αρ.163 ΑΠ 33282/29-05-2020, αρ. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 με ΑΠ:77233/13.11.020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ4ΤΛ6-ΥΔ4) δια περιφοράς, τη λήψη απόφασης των θεμάτων που ακολουθούν.

Για κάθε θέμα να διατυπώσετε την επιλογή σας ως προς την έγκρισή του.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις απόψεις  σας  την Τρίτη  1  του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα   Τρίτη και από 08:00 έως 11:00,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email του Δήμου [email protected]

  1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του δήμου Σύμης.
  4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου: «Εργασίες διόδευσης πλημμυρικής ροής στην περιοχή του γηπέδου στο Πέδι» με ΑΜ 09/2020.
  5. Αλλαγή χρήσης από γεωτεμάχιο σε κοινόχρηστο χώρο-δρόμο.
  6. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων γ’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
  7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο:“Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία σε αύλειο χώρο του Ιωαννίδειου Σχολείου” με ΑΜ: 13/2020 Δήμου Σύμης συνολικής δαπάνης 50.956,00ευρώ με ΦΠΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ