ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                                        Σύμη, 5-04-2019
(22460360422)                                                                                          Αριθμ Πρωτ. 962

FAX (22460) 71344 -71386
Προς: Δημοτικούς Συμβούλους
Δήμου Σύμης
ΚΟΙΝ:
Δήμαρχο Σύμης
κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

Παρακαλείστε όπως την  9η  του  μηνός  Απριλίου του έτους 2019 ημέρα   Τρίτη και ώρα  18:00 να προσέλθετε  στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2019.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Πάσχα ).
  3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Για δαπάνη προμήθειας τιμητικών διακρίσεων).
  4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών -υπηρεσιών.
  5. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες σε διάφορους δρομίσκους της άνω και κάτω πόλης νήσου Σύμης».
  6. Κατάργηση τραπεζικού λογαριασμού.
  7. Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύμης και της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για το έργο: «Επισκευή – συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου». Ακύρωση της αριθμ  20/2019 απόφασης .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τσαβαρής Nικ. Μιχαήλ