ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

     ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ                                                                             

                                                                                                                   Σύμη,04 -09-2020

                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 2777

 (    (22460360422)

FAX (22460) 71344 -71386                                                                       Προς:

Δημοτικούς Συμβούλους

Δήμου Σύμης

Ενταύθα                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Σύμης

κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/7-6-2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σύμης, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει  την 8η  Σεπτεμβρίου, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2020.
 2. Μείωση δημοτικών τελών και μισθωμάτων λόγω κορωνοϊου COVID -19.
 3. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων β’ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σύμης.
 4. Ορισμός μέλους επιτροπής διοικητικής παραλαβής προς χρήση του γηπέδου στίβου του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκληθήκαν από θεομηνία στις 13.11.2017»
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία σε αύλειο χώρο του Ιωαννίδειου Δημοτικού Σχολείου».
 6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας νήσου Σύμης».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Aποβλήτων Νότιου Αιγαίου A.E. (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ) .
 8. Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για την παροχή υπηρεσίας: «Ανάθεση εργασιών για κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων».
 9. Κατάργηση τραπεζικού λογαριασμού ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος).
 10. Παραχώρηση ή μη δωρεάν προσωρινής  χρήσης δημοτικού ακίνητου σε άπορη οικογένεια. (Άρθρο 94 §3Β περιπτ. 18).
 11. Απόφαση για άσκηση ένστασης προς έκπτωση αιρετού λόγω ασυμβιβάστου εξαιτίας οφειλών προς τον δήμο, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, και εξουσιοδότηση δημάρχου για την άσκηση αυτής.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΟΥΠΗ