ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Σύμη, 23-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 3513

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60422                                                                                    Προς:

Φαξ:  22460-71344 -71386                                                                                Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

Σας καλούμε να προσέλθετε την 27η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στην  αίθουσα συνεδριάσεων στο δημοτικό  κατάστημα Δήμου Σύμης, με  τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) και της υπ’αριθμ. πρωτ. 60249/22-09-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) για λήψη αποφάσεων των θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού  του Δήμου Σύμης οικονομικού έτους 2021.
  2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη τελών πεζοδρομίου, ΤΑΠ και κοιμητηρίων του Δήμου Σύμης για το οικονομικό έτος 2021.
  3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστημάτων Δήμου Σύμης.
  4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου έμπροσθεν καταστημάτων Δήμου Σύμης.
  5. Έγκριση πληρωμής του 1ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία σε αύλειο χώρο του Ιωαννίδειου Σχολείου» με Α.Μ. 13/2020, ύψους 956,06 (συμπ. Φ.Π.Α.).
  6. Έγκριση πληρωμής του 5ου λογαριασμού για τη δαπάνη κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13 Νοεμβρίου 2017 στις οδικές υποδομές του Δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη» με Α.Μ. 17/2018, ύψους 148,19€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
  7. Διαγραφή ποσών χρέωσης σε βεβαιωτικό κατάλογο (-40% COVID19).
  8. Αίτηση Χ (όνομα) Χ (επίθετο) για διαγραφή προσαυξήσεων τελών ύδρευσης .

                                                                                                                                        Ο πρόεδρος

                                                                                                                 της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                           Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

                                                                                                                                                Δήμαρχος