ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σύμη, 18-01-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 198

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:  22463-60410                                                                         Προς:

Φαξ:  (22460) 71344 -71386                                                                   Mέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σύμης

Ενταύθα

 

Παρακαλείστε όπως την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. να προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87):

 

  1. Έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 78/07-01-2019 πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών στις Επιτροπές διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2019.
  2. Ανάθεση στον δικηγόρο του Δήμου Σύμης Ελευθέριο-Γεώργιο Πάσσο άσκησης Πρόσθετης Παρέμβασης υπέρ του Μερκουρίου Κατσαρά στην εκκρεμούσα δίκη ανάμεσα στον τελευταίο και το Ελληνικό Δημόσιο και παράστασης κατά την συζήτησή της, ανοιγείσα με την από 23-11-2018 και με αριθμ. εκθ. καταθ. 605/26-11-2018 αγωγή του Μερκουρίου Κατσαρά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου κατά του Ελληνικού Δημοσίου 

                                                                                                   Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                               Παπακαλοδούκας Ελευθέριος