ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σύμη, 08-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. : 2833
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 22463-60422                                                                                  Προς:
Φαξ: (22460) 71344 -71386                                                               Mέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σύμης
Ενταύθα

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00π.μ. σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης, στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του  Ν. 4555/2018  και του Ν. 4623/2019 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων που ακολουθούν:

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 340,00για τη δαπάνη μετακίνησης του Δημάρχου Παπακαλοδούκα Ελευθερίου και του Αντιδημάρχου Γρύλλη Νικήτα στην Αθήνα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος να προβούν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για θέματα υγείας και ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.

Επιπλέον θα προβούν σε προγραμματισμένη συνάντηση με το Δήμαρχο Βούλας σχετικά με το ακίνητο του Δήμου μας στην περιοχή αυτή.

Ο πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας